Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Zmiana właściwości spraw z zakresu działania Szefa KAS, Dyrektora KIS, Prezesa ZUS oraz Prezesa KRUS.

Dz. U. z 2020 r. poz. 1773, z późn. zm.

ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1

Na podstawie art. 13 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) zarządza się, co następuje:

§  1. 

1.  2  Rozpoznawanie spraw z zakresu działania:

1) 3  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczących wydawania:

a) w indywidualnych sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 i 1423),

b) 4  (uchylona),

2) 5  Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących:

a) umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek, o których mowa w art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423),

b) zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.( 6 )),

3) Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczących umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek, o których mowa w art. 41a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782)

- przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę.

2.  7  Rozpoznawanie spraw z zakresu działania:

1) Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczących:

a) wiążących informacji stawkowych, o których mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598 i 1852),

b) wiążących informacji akcyzowych, o których mowa w art. 7d ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1542, 1598 i 1723),

c) wiążących informacji taryfowych i wiążących informacji o pochodzeniu, o których mowa w art. 70 ust. 2a ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1590 i 1598),

2) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących:

a) wiążących informacji stawkowych, o których mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

b) wiążących informacji akcyzowych, o których mowa w art. 7d ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

- przekazuje się Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu.

§  2. Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. poz. 1016).

§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

 

 

1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 października 2023 r. (Dz.U.2023.2346) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 listopada 2023 r.

2 § 1 ust. 1 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 24 października 2023 r. (Dz.U.2023.2346) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 listopada 2023 r.

3 § 1 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 października 2023 r. (Dz.U.2023.2346) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 listopada 2023 r.

4 § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b uchylona przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 października 2023 r. (Dz.U.2023.2346) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 listopada 2023 r.

5 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 marca 2021 r. (Dz.U.2021.426) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 marca 2021 r.

6 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159 i 180.

7 § 1 ust. 2 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 24 października 2023 r. (Dz.U.2023.2346) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 listopada 2023 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  14-11-2023
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  14-11-2023 14:33
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  14-11-2023 14:35
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 147
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl