Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA w Warszawie postanowieniem z 31 sierpnia 2023 r. zawiesił postępowanie sądowe w sprawie dot. kopalni „Turów”.

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 31 sierpnia 2023 r. zawiesił postępowanie sądowe w sprawie ze skarg na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 30 września 2022 r. określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego „Turów”, realizowanego w gminie Bogatynia, do czasu ostatecznego i prawomocnego zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany powyższej decyzji.

     Postanowienie zostało wydane na podstawie art. 124 § 1 pkt 6 w zw. z art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634) zwanej dalej „p.p.s.a.”., w świetle których to przepisów Sąd zobowiązany jest z urzędu zawiesić postępowanie sądowe w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany aktu w trybie nadzwyczajnym, o którym mowa w art. 56 p.p.s.a.  

     W niniejszej sprawie wszczęcie nadzwyczajnego postępowania administracyjnego w sprawie zmiany zaskarżonej decyzji z 30 września 2022 r. nastąpiło wnioskiem spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z 11 października 2022 r., tj. przed wniesieniem skarg do Sądu na tę decyzję. Skargi zostały bowiem wniesione między 12 a 18 listopada 2022 r. Wobec cofnięcia wniosku przez Spółkę, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z 8 sierpnia 2023 r. umorzył postępowanie w sprawie zmiany zaskarżonej decyzji. Decyzja ta nie jest ostateczna i prawomocna.

     Wobec powyższego Sąd uznał za zasadne zawieszenie postępowania na podstawie art. 124 § 1 pkt 6 w zw. z art. 56 p.p.s.a. do czasu uostatecznienia i uprawomocnienia się decyzji z 8 sierpnia 2023 r.

Postanowienie z 31 sierpnia 2023 r. jest nieprawomocne. Stronom postępowania przysługuje możliwość jego zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Metryczka
 • wytworzono:
  31-08-2023
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  31-08-2023 12:56
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  31-08-2023 12:56
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 1288
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl