Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat w sprawie kar nałożonych przez KNF.

     W dniu 22 sierpnia 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał cztery skargi na cztery decyzje Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”), tj.:

 1. skargę L. C. na decyzję KNF z 28 września 2022 r. nakładającą na skarżącego karę pieniężną w wysokości 20.000.000 zł za niedochowanie od 15 lutego 2021 r. zobowiązania, o którym mowa w art. 25h ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe zwanej dalej „u.p.b.”, złożonego w dniu 11 sierpnia 2011 r. w związku z zawiadomieniem o zamiarze objęcia przez L. C. i L. B.V. z siedzibą w Amsterdamie akcji Get Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, obecnie Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w liczbie powodującej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Get Bank S.A. oraz 50% jego kapitału zakładowego (sygn. akt VI SA/Wa 8176/22);
 2. skargę L. B.V. z siedzibą w Amsterdamie na decyzję KNF z 28 września 2022 r. nakładającą na L. B.V. z siedzibą w Amsterdamie karę pieniężną w wysokości 2.400.000 zł za niedochowanie od 15 lutego 2021 r. zobowiązania, o którym mowa w art. 25h ust. 3 u.p.b., złożonego w dniu 30 sierpnia 2011 r. w związku z zawiadomieniem o zamiarze objęcia przez L. C. i L. B.V. z siedzibą w Amsterdamie akcji Get Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, obecnie Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w liczbie powodującej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Get Bank S.A. oraz 50% jego kapitału zakładowego (sygn. akt VI SA/Wa 8177/22);
 3. skargę L. C. na decyzję KNF z 16 grudnia 2022 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji KNF z 28 września 2022 r. nakładającej karę pieniężną na L. C., tj. decyzji wymienionej powyżej w punkcie 1 (sygn. akt VI SA/Wa 2143/23);
 4. skargę L. B.V. z siedzibą w Amsterdamie na decyzję KNF z 16 grudnia 2022 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji KNF z 28 września 2022 r. nakładającej karę pieniężną na L. B.V. z siedzibą w Amsterdamie, tj. decyzji wymienionej powyżej w punkcie 2 (sygn. akt VI SA/Wa 2144/23).

 

     Dwoma wyrokami z 22 sierpnia 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił dwie wskazane powyżej w punktach 1 i 2 decyzje KNF nakładające na L. C. oraz L. B.V. z siedzibą w Amsterdamie kary pieniężne (w sprawach o sygn. VI SA/Wa 8176/22 i VI SA/Wa 8177/22), umorzył postępowania administracyjne oraz zasądził od KNF na rzecz stron skarżących zwrot kosztów postępowania sądowego. Sąd uznał, że skarżone decyzje zostały wydane z naruszeniem prawa, mającym wpływ na wynik sprawy. W ocenie Sądu decyzje te nałożyły na strony skarżące kary pieniężne, na podstawie przepisu prawa materialnego, który nie mógł stanowić podstawy prawnej do orzekania w niniejszej sprawie. Organ błędnie uznał, iż zastosowanie w sprawie znajduje art. 25n ust. 5a u.p.b. podczas gdy przepis ten nie obowiązywał w stanie faktycznym objętym postępowaniem administracyjnym. 

Sentencja nieprawomocnego wyroku PDFVI SA Wa 8176 22.pdf (99,44KB)

Sentencja nieprawomocnego wyroku PDFVI SA Wa 8177 22.pdf (100,83KB)

Uzasadnienia do wyroków zapadłych w sprawach VI SA/Wa 8176/22 i VI SA/Wa 8177/22 będą sporządzone z urzędu. Stronom postępowania będzie przysługiwała możliwość złożenia skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisów wyroków wraz z uzasadnieniami. Uzasadnienia te zostaną również opublikowane w BIP Sądu.

     

     Z kolei dwoma kolejnymi wyrokami z 22 sierpnia 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi na decyzje wskazane powyżej w punktach 3 i 4 odmawiające stwierdzenia wygaśnięcia decyzji nakładających kary pieniężne (w sprawach o sygn. VI SA/Wa 2143/23 i VI SA/Wa 2144/23), uznając skargi te za niezasadne.

Sentencja nieprawomocnego wyroku PDFVI SA Wa 2143 23.pdf (95,47KB)

Sentencja nieprawomocnego wyroku PDFVI SA Wa 2144 23.pdf (97,28KB)

Uzasadnienia do wyroków zapadłych w sprawach VI SA/Wa 2143/23 i VI SA/Wa 2144/23 sporządzone zostaną na ewentualny wniosek stron postępowania, a następnie stronom tym będzie przysługiwała możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

Metryczka
 • wytworzono:
  23-08-2023
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  23-08-2023 09:44
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  23-08-2023 09:45
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 1066
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl