Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

WSA w Warszawie postanowieniem z 22 czerwca 2023 r. odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie dot. koncesji kopalni „Turów”.

     W dniu 26 kwietnia, 12 i 17 maja 2023 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęły skargi stowarzyszeń i osób fizycznych na decyzję Ministra Klimatu i Środowiska z 17 lutego 2023 r. nr DGK-WKS.761.112.2021.JM w przedmiocie zmiany koncesji nr 65/94 na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża węgla brunatnego „Turów”. Zaskarżoną decyzją termin wykonywania koncesji został ustalony do 27 kwietnia 2044 r. W skargach tych strony wniosły o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.  

     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 22 czerwca 2023 r. odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu postanowienia wskazał, że zaskarżona decyzja zmieniła, wyznaczony koncesją z 27 kwietnia 1994 r. nr 65/94 (ze zmianami), termin udzielenia koncesji do 30 kwietnia 2026 r. ustalając go do 27 kwietnia 2044 r.

     Sąd przypomniał, że instytucja wstrzymania wykonania decyzji ma charakter  tymczasowego środka ochrony przed wyrządzeniem znacznej szkody przez wykonanie decyzji, zanim zapadnie prawomocne orzeczenie Sądu.  W ocenie Sądu w rozpatrywanej sprawie  istotne znaczenie ma to, że kopalnia „Turów” do 30 kwietnia 2026 r. prowadzi wydobycie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża węgla brunatnego „Turów” na warunkach  ustalonych w ww. koncesji nr 65/94 przed dokonaniem spornej zmiany. W złożonych wnioskach  skarżący nie wykazali,  że w okresie do czasu wydania przez Sąd prawomocnego orzeczenia w sprawie, na skutek wykonania skarżonej decyzji (tj. udzielającej koncesji do 2044 r.) dojdzie do wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków wynikających z rozwiązań przyjętych w tej decyzji. Tym samym Sąd nie znalazł podstaw do wstrzymania wykonania tej decyzji.   

     Ponadto 22 czerwca 2023 r., działając na podstawie art. 125 §1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259, z późn. zm.), Wojewódzki  Sąd  Administracyjny w Warszawie zawiesił postępowanie w ww. sprawie. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie  Sąd wskazał, że będąca przedmiotem skarg decyzja z 17 lutego 2023 r. wydana w sprawie zmiany koncesji nr 65/94 na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża węgla brunatnego „Turów”, ma bezpośredni związek z problematyką sprawy IV SA/Wa 654/23, w której przedmiotem rozpoznania jest określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Rozstrzygnięcie niniejszej jest zależne od prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt IV SA/Wa 654/23.

 

Wydane w dniu wczorajszym na posiedzeniu niejawnym postanowienia są nieprawomocne. Stronom postępowania przysługuje możliwość ich zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 7 dni o dnia otrzymania odpisów postanowień wraz z uzasadnieniami.

Jednocześnie informuję, że termin rozpoznania sprawy IV SA/Wa 654/23 został wyznaczony na dzień 31 sierpnia 2023 r.

 

Sędzia WSA w Warszawie

Małgorzata Jarecka

Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 

 

Do pobrania - PDFVI SA Wa 3439 23 - odmowa wstrzymania wykonania decyzji.pdf (130,20KB)

Do pobrania - PDFVI SA Wa 3439 23 - zawieszenie postępowania sądowego.pdf (110,58KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  22-06-2023
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  23-06-2023 12:59
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  23-06-2023 12:59
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 1108
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl