Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Konkurs nr Og-1121/ 11/23 na stanowisko asystenta sędziego.

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/ 11/23
na stanowisko asystenta sędziego
(2 etaty)

 

Konkurs zostanie przeprowadzony  28 czerwca 2023 r.   o godz. 11.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4  (sala nr 536).

            Kandydat na stanowisko asystenta sędziego powinien wykazać gotowość do podjęcia zatrudnienia w okresie miesiąca od zakończenia konkursu  oraz spełniać wymagania określone w  art. 27a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2492), tj.

- posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- być nieskazitelnego charakteru,

- mieć ukończone studia prawnicze w Polsce i uzyskany tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce.

Na stanowisku asystenta sędziego oferujemy wynagrodzenie w wysokości 6.000 zł brutto + ewentualny dodatek za wysługę lat.

            Osoby odbywające aplikacje korporacyjne mogą przystąpić do konkursu, jednakże zgodnie z Regulaminem pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zatrudnienie takiej osoby, mimo wygranego konkursu, nie będzie możliwe.

            Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu regulują: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. poz. 1228 ze zm.) oraz zarządzenie nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych (z zarządzeniem można zapoznać się w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych WSA w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4, pok. 113 A).

            Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy złożyć do  9 czerwca 2023 r. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa. W przypadku zgłoszeń nadesłanych  pocztą liczy się data stempla pocztowego.

            Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie w Rzeczypospolitej Polskiej studiów wyższych na kierunku prawo i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych,
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

            Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

           

            Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do pisemnego etapu  konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu;

 1. etapu drugiego - testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego, a także z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa administracyjnego materialnego lub procesowego, wybrany przez kandydata;
 2. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zaproszeni zostaną kandydaci, którzy uzyskali dotychczas co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej trzy punkty z pracy pisemnej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu zostanie podana do wiadomości, w formie ustalonej przez Komisję konkursową, po zakończeniu części pisemnej i sprawdzeniu prac konkursowych.

Problematyka dotycząca prawa administracyjnego materialnego obejmuje: informowanie o cenach towarów i usług, ochronę gruntów rolnych i leśnych, podatek rolny.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezes Sądu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

            Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 022-553-79-56.

Metryczka
 • wytworzono:
  23-05-2023
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  23-05-2023 10:04
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 1348
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl