Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał za zasadną skargę Miasta Stołecznego Warszawy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w sprawie powołania dyrektora Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy.

Wyrokiem z 26 kwietnia 2023 r., sygn. akt VII SA/Wa 325/23, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał za zasadną skargę Miasta Stołecznego Warszawy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 23 listopada 2022 r., którym stwierdzono nieważność zarządzenia nr 1285/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z 2 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania dyrektora Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy.

 

Miasto Stołeczne Warszawa zarzuciło rozstrzygnięciu nadzorczemu:

 • błędne przyjęcie, że program kandydatki na dyrektora Teatru wyłonionej przez komisję konkursową nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie, co prowadzi do wniosku, że Wojewoda stwierdził nieważność zarządzenia z powodów ocennych, uznaniowych, a nie z powodu istotnego naruszenia prawa;
 • błędne przyjęcie, że w postępowaniu konkursowym powinno mieć miejsce wyłączenie członka komisji z powodu wątpliwości co do jego bezstronności, podczas gdy wątpliwości te były jedynie hipotetyczne i nie były zgłaszana na żadnym etapie postepowania konkursowego;
 • nieuprawnioną ingerencję organu nadzoru w sferę samodzielności samorządu gminnego, co doprowadziło do ograniczenia kompetencji Prezydenta m.st. Warszawy w powołaniu dyrektora jednostki kultury oraz kompetencji komisji konkursowej w zakresie przeprowadzenia konkursu.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda Mazowiecki wniósł o oddalenie skargi w całości i uznanie, że działał w granicach i w zakresie określonym w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 26 kwietnia 2023 r. uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego stwierdzające nieważność zarządzenia Nr 1285/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z  2 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania  dyrektora Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy.

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że unieważnienie postępowania konkursowego dotyczącego wyboru kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury może nastąpić wyłącznie w z powodu istotnych wad prawnych naruszających przepisy prawa oraz ustalone wcześniej normy postępowania konkursowego, nie zaś z powodów ocennych i uznaniowych. Zarówno z pism procesowych złożonych do akt sprawy jak i z wypowiedzi na rozprawie uczestników i stron postępowania – nie wynika, że przedmiotowy spór ma charakter sporu prawnego, z którego wynikałoby „istotne naruszenie prawa”. Zdaniem Sądu rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego zawiera wyłącznie pozorne zarzuty prawne, nieuzasadnione w sposób prawidłowy i stanowi w istocie polemikę z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy.

Podsumowując Sąd wskazał, że Wojewoda Mazowiecki w rozstrzygnięciu nadzorczym przypisał sobie kompetencję zarówno organizatora (którym było Miasto Stołeczne Warszawa) jak również wieloosobowej komisji konkursowej. Nie taka jest jednak rola Wojewody w postępowaniu nadzorczym.

 

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

Metryczka
 • wytworzono:
  26-04-2023
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  26-04-2023 15:22
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  31-05-2023 10:43
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 855
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl