Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Skargi i wnioski

Warunki ogólne załatwiania skarg i wniosków
 
 
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jako organ sprawujący nad nim bezpośredni nadzór.
 
Zgodnie z § 5 ust 1 pkt. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1177) sprawy skarg i wniosków prowadzi Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którego pracami kieruje Sędzia WSA - Przewodniczący Wydziału.
 
Skargi i wnioski mogą być wnoszone przez każdy podmiot w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą na piśmie:
 • w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa,
 • pocztą elektroniczną na adres: informacja@warszawa.wsa.gov.pl,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP (dostęp przez: dane adresowe, kontakt),
 • w formie ustnej do protokołu - w Wydziale Informacji Sądowej WSA w Warszawie ul. Jana Kazimierza 10, parter  - Punkt Informacji o sprawach.
 Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
 
Elementy skargi/wniosku:
 • data wniesienia skargi/wniosku,
 •  imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego lub wnioskodawcy,
 • zwięzła treść skargi lub wniosku precyzyjnie określająca zarzuty i żądania,
 • w razie potrzeby sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.
 
Termin i sposób załatwienia skargi/wniosku
 • skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu,
 • o sposobie załatwienia skargi/wniosku zawiadamia się skarżącego/wnioskodawcę,
 • nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli,
 • o tym, czy dane pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (np. tytuł: skarga, wniosek). Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia - w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania - do jego wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, iż nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania,
 • w razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w ciągu miesiąca, zawiadamia się skarżącego lub wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie ich załatwienia.
 

Skargi/wnioski pozostawiane bez rozpoznania

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągniecie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.

 

Ponowienie bezzasadnej skargi

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – Prezes Sądu może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

 

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny.


 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-06-2012
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  25-06-2012 14:50
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  22-01-2024 21:13
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 75234
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl