Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Skargi i wnioski

Przyjmowanie skarg i wniosków
 
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków związanych z działalnością sądów administracyjnych został uregulowany w przepisach Działu I Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 524), do których to odsyła art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2188 z późn. zm.).
 
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jako organ sprawujący nad nim bezpośredni nadzór.
 
Zgodnie z § 5 ust 1 pkt. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1177) sprawy skarg i wniosków prowadzi Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którego pracami kieruje Sędzia WSA - Przewodniczący Wydziału.
 
Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
na piśmie:
- w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
- za pośrednictwem poczty na adres: ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa
- pocztą elektroniczną na adres: informacja@warszawa.wsa.gov.pl 
- za pośrednictwem platformy ePUAP (dostęp przez: dane adresowe, kontakt)
- w formie ustnej do protokołu - w Wydziale Informacji Sądowej WSA w Warszawie 
  ul. Jasna 2/4, parter  - Punkt Informacji o sprawach lub pokój 8.
 
Elementy skargi/wniosku:
- data
- imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego lub wnioskodawcy
- zwięzła treść skargi lub wniosku
- w razie potrzeby sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.
 
Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
 
 
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.
 
Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągniecie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego.

O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-06-2012
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  25-06-2012 14:50
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  06-02-2018 19:54
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 50094
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl