Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Ogłoszenie o konkursie nr Og-1121/5/23 na stanowisko referendarza sądowego.

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/5/23
na stanowisko referendarza sądowego

(2 etaty)

 

Konkurs zostanie  przeprowadzony 21 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń miejsce przeprowadzenia konkursu może zostać zmienione, a informacja o nowym miejscu zostanie podana przy ogłoszeniu listy osób dopuszczonych do konkursu.

            Kandydat na stanowisko referendarza sądowego powinien spełniać wymagania określone w  art. 27  § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2022 poz. 2492), tj.

- posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- być nieskazitelnego charakteru,

- mieć ukończone studia prawnicze w Polsce i uzyskany tytułu magistra lub zagraniczne uznane w Polsce

- legitymować się co najmniej trzyletnim zatrudnieniem na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego.

            Osoby odbywające aplikacje korporacyjne mogą przystąpić do konkursu, jednakże zgodnie z Regulaminem pracy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zatrudnienie takiej osoby, mimo wygranego konkursu, nie będzie możliwe.

           

            Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy złożyć do 5 kwietnia 2023 r. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku zgłoszeń nadesłanych  pocztą liczy się data stempla pocztowego.

            Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego,
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie w Rzeczypospolitej Polskiej studiów wyższych na kierunku prawo i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • dokumenty potwierdzające pozostawanie przez co najmniej trzy lata na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego.

            Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

           

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

           

Konkurs na stanowisko referendarza sądowego zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1407 ze zm.) z zastrzeżeniem, iż praca konkursowa obejmować będzie pytania z zakresu:

 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.),
 2. Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 259),
 3. Ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2022 r.  poz. 2492),
 4. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),
 5. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.)

            Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

            Prezes Sądu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

            Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 022-553-79-56.

Metryczka
 • wytworzono:
  22-03-2023
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  22-03-2023 13:26
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 2115
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl