Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Ogłoszenie konkursie nr Og-1121/7/22 na staż urzędniczy w Biurze Podawczym

Strona archiwalna

 

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/7/22
na staż urzędniczy w Biurze Podawczym

( 1 etat – referent stażysta, stanowisko docelowe:  referent)

 

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie średnie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Niekaralność,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość techniki pracy biurowej, w tym pakietu MS Office;
 • Sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista,  umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań wykonywanych przez referenta obejmuje:

 • Przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu oraz jej rozdzielanie według właściwości do poszczególnych komórek organizacyjnych;
 • Ewidencja w systemie komputerowym korespondencji wpływającej;
 • Obsługa interesantów składających osobiście pisma; udzielanie interesantom telefonicznych informacji odnośnie wpływających i wychodzących pism;
 • Przygotowanie elektronicznych reklamacji listów poleconych dla urzędu pocztowego;
 • Roznoszenie korespondencji do komórek organizacyjnych sądu oraz NSA;
 • Przygotowywanie korespondencji wychodzącej oraz przekazywanej osobiście do urzędów.

Na stażu oferujemy wynagrodzenie zasadnicze w wysokości  4.000 zł miesięcznie.  Wypłacamy także dodatek za wysługę lat.

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu reguluje zarządzenie Nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych (z zarządzeniem można zapoznać się w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych WSA w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4, pok. 113 B).

Z osobą wyłonioną w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony.

Staż w WSA w Warszawie trwa nie mniej niż 6 miesięcy, ale stosownie do § 9 ust. 5 w/w zarządzenia Prezes sądu może zwolnić z obowiązku odbywania stażu lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż, która wykaże się wymaganą programem stażu wiedza teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej.

 

Zgłoszenie zawierające:

 •  Życiorys i list motywacyjny (z podaniem swojego nr telefonu w celu ułatwienia późniejszego kontaktu),
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz, że kandydat nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

należy złożyć do 10.06.2022 r. w Biurze Podawczym WSA w Warszawie bądź przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu wraz z informacją o jego dalszym przebiegu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej do 21.06.2022 r.

Osoby stawiające się na konkurs powinny posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość.

Prezes WSA w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.22 553-79-56

DOCXOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.docx (15,85KB)

Metryczka
 • wytworzono:
  01-06-2022
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  01-06-2022 15:49
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 1607
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl