Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat dotyczący sprawy ze skarg fundacji Lux Veritatis i Mediasat Sp. z o. o.

 

Komunikat
 
Przedmiotem rozpoznania Sądu w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 627/12  była skarga fundacji Lux Veritatis i Mediasat Sp. z o. o. na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 17  stycznia 2012 r. dotyczącą m. in. utrzymania w mocy wcześniejszej decyzji tego organu o odmowie Skarżącym rozszerzenia koncesji na cyfrowe rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sygnale multipleksu pierwszego.
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Ogłoszeniu z dnia 5 stycznia 2011 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2011 roku, Nr 4, poz. 60, ogłosił o możliwości rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.
Wniosek o zmianę (rozszerzenie) koncesji na rozpowszechnianie programu złożyło 15 stacji, w tym Fundacja Lux Veritatis (TV Trwam).
Po rozpoznaniu wszystkich wniosków Przewodniczący KRRiT wydał decyzję z dnia 29 lipca 2011 r., w której koncesję rozszerzono spółkom: Lemon Records sp. z o. o., Stavka sp. z o. o., Eska TV S.A. oraz ATM Grupa S.A. z jednoczesną odmową zmiany pozostałym jedenastu wnioskodawcom, w tym Fundacji Lux Veritatis.
Od powyższej decyzji zostały złożone wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. W dniu 17 stycznia 2012 r. Przewodniczący KRRiT, wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję dnia 29 lipca 2011 r. o odmowie rozszerzenia koncesji Fundacji Lux Veritatis i Spółce Mediasat.
Uzasadniając rozstrzygnięcie organ uznał, że Fundacja Lux Veritatis i Mediasat nie spełniły kryterium wiarygodności finansowej.
Fundacja Lux Veritatis m. in. nie nadesłała dokumentacji dotyczącej warunków obsługi długoterminowego zadłużenia. Brak powyższej informacji, w ocenie organu, uniemożliwił analizę zapotrzebowania na środki pieniężne, która stanowi podstawę finansową oceny projektu inwestycyjnego.
Od tej decyzji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyły Fundacja Lux Veritatis i Spółka Mediasat.
Na rozprawie Sąd połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia skargi Fundacji Lux Veritatis i Spółki Mediasat, albowiem dotyczyły one tej samej decyzji administracyjnej.
Do udziału w tym postępowaniu zgłosiły także swój udział dwa podmioty: Parlament Ekologiczno-Rolny RP oraz Towarzystwo „PIoTR”.
Sąd wydał postanowienia o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu ww. podmiotów wskazując, że podmioty te nie wykazały interesu prawnego oraz nie udowodniły, że ich działalność statutowa ma związek z prowadzonym postępowaniem.
Sąd stwierdził, że wydane postanowienia nie tamują rozpoznania sprawy.
Po przeprowadzeniu rozprawy Sąd wydał wyrok, w którym oddalił skargi Fundacji Lux Veritatis i Mediasat na decyzję w przedmiocie zmiany koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego.
Do wyroku zgłoszono zdanie odrębne.
W obszernych ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd odniósł się do zarzutów skarg i wskazał, że zaskarżona decyzja odpowiada prawu.
Sąd nie podważył przyjętego przez KRRiT sposobu oceny wniosków. Wskazał, że ustawa o radiofonii i telewizji nie precyzuje ważności (kolejności) kryteriów przyjętych przy ocenie wniosków o rozszerzenie koncesji i w tym zakresie daje organowi możliwość działania uznaniowego. Wskazał, że przyjęcie kryterium finansowego jest istotne z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia.
Sąd nie znalazł podstaw do podważenia stanowiska organu w kwestii braku wiarygodności finansowej Fundacji Lux Veritatis i Mediasat.
Szczegółowe uzasadnienie ww. wyroku zostanie sporządzenie na piśmie o ile strony złożą stosowne wnioski.
Wyrok Sądu nie jest prawomocny.
Od wydanego wyroku przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga kasacyjna może być wniesiona w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.
 
 
 
 
PRZEWODNICZĄCA
WYDZIAŁU INFORMACJI SĄDOWEJ
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie
 
Rzecznik prasowy
                                                                                        Sędzia WSA Małgorzata Jarecka 

 

Podmiot udostępniający: Wydział Informacji Sądowej
Informację wytworzył: Tomasz Gaj
Data wytworzenia: 2012.05.25

 

Metryczka
  • opublikowano:
    25-05-2012 20:15
    przez: Tomasz Gaj
  • zmodyfikowano:
    28-05-2012 08:37
    przez: Tomasz Gaj
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl