Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Konkurs Og-1121/8/21 na staż urzędniczy – referent stażysta (stanowisko docelowe: specjalista)

Strona archiwalna

 

Prezes
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
ul. Jasna 2/4

ogłasza konkurs nr Og-1121/8/21
na staż urzędniczy

1 etat – referent stażysta (stanowisko docelowe: specjalista)

 

Wymagania konieczne:

 • 3 lata stażu pracy,
 • wykształcenie wyższe,

 

Wymagania niezbędne do wykonywania obowiązków na powierzonym stanowisku:

 • wiedza i doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość prawa zamówień publicznych,
 • sprawne poruszanie się w obszarach prawa europejskiego w kontekście zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Excel, Word)
 • znajomość platform zakupowych (np. Opennexux lub Marketplanet),
 • umiejętność publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, Platformie E-Zamówienia, Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Wymagania dodatkowe:

Posiadanie podstawowej wiedzy o:

 • ustroju organów państwowych w Polsce uwzględniająca zasadę trójpodziału władz,
 • organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce,
 • strukturze i wewnętrznej organizacji sądów administracyjnych,

Zakres wykonywanych zadań:

 • organizowanie procesu udzielania zamówień publicznych poniżej 130 tys. zł.
 • zastępowania pracownika odpowiedzialnego za organizowanie udzielania zamówień publicznych powyżej 130 tys. zł (w czasie jego nieobecności)

Po zakończeniu stażu, na stanowisku specjalisty oferujemy wynagrodzenie w wysokości  5–6 tys. brutto.

Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania konkursu reguluje zarządzenie Nr  11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji stażu urzędniczego w wojewódzkich sądach administracyjnych (z zarządzeniem można zapoznać się w Oddziale Spraw Ogólnych i Osobowych WSA w Warszawie, przy ul. Jasnej 2/4, pok. 113 A).

Z osobą wyłonioną w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony.

Staż w WSA w Warszawie trwa nie mniej niż 6 miesięcy, ale stosownie do § 9 ust. 5 w/w zarządzenia Prezes sądu może zwolnić z obowiązku odbywania stażu lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż, która wykaże się wymaganą programem stażu wiedza teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej.

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy przesłać pocztą elektroniczną do 10 listopada 2021 r. na adres mailowy:

Zgłoszenie powinno zawierać 2 załączniki:

 •  cv
 • skan dyplomu potwierdzającego wykształcenie.

Z kolei w treści maila należy złożyć poniższe oświadczenie:

DOCXwzor oswiadczen kandydata (6).docx (16,10KB)

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do konkursu wraz z informacją o jego dalszym przebiegu zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji  Publicznej  16 listopada 2021 r.

Prezes WSA w Warszawie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 22 553-79-56

Metryczka
 • wytworzono:
  28-10-2021
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  28-10-2021 14:34
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  29-10-2021 13:33
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 1823
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl