Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Aukcja szorowarki marki Karcher model BR 400

Warszawa dn. 07.09.2021 r.

 

OGŁOSZENIE O AUKCJI

 

 1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z siedzibą Jasna 2/4, 00-013 Warszawa  ogłasza aukcję na sprzedaż szorowarki marki Karcher.
 1. Aukcja prowadzona jest na podstawie § 27 ust. 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października  2019  r. w sprawie szczegółowego  sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa. (Dz. U. z  2019 poz. 2004)
 1. Przedmiotem aukcji jest sprzedaż szorowarki marki Karcher model BR 400.

 

Uwagi:

 • Urządzenie zakupione w 2004. Sprawne.
 1. Szorowarkę będącą przedmiotem aukcji można oglądać w przy ulicy Jasna 2/4  w Warszawie, po uprzednim mailowym uzgodnieniu terminu (z wyłączeniem dnia, w którym zostanie przeprowadzona aukcja). Informacji dotyczących szorowarki udziela
  p. Łukasz Doleżyński e-mail: .
 2.  Aukcja odbędzie się w dniu 15.09.2021 roku o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej (sala 536 V piętro) w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.
 3. Cena wywoławcza wynosi 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych).
 4. Aukcja prowadzona będzie w formie licytacji ustnej odbywającej się „w górę'' poprzez postąpienie, ustala się wartość postąpienia w wysokości 50,00 zł.
 5. W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kwocie 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych). Wadium należy wpłacić na konto sprzedawcy NBP O/O Warszawa Nr: 85 10101010 0078 1013 9120 0000. Dowód wniesienia wadium musi zawierać w rubryce „tytułem” sformułowanie ze zwrotem „wadium w aukcji na sprzedaż szorowarki marki Karcher”.
 6. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne wykazane były na rachunku bankowym sprzedawcy w dniu aukcji tj. 15.09.2021 roku do godz. 12:00 - pod rygorem uznania przez sprzedawcę, że warunek wniesienia wadium nie został spełniony. Wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie i formie będzie sprawdzone podczas otwarcia aukcji.
 7.  Przystępując do aukcji, oferent zobowiązany jest do okazania prowadzącemu aukcję:
 1. dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
 2. dowód tożsamości oraz stosowny dokument rejestracyjny - w przypadku reprezentowania przedsiębiorcy nie będącego osoba fizyczną,
 3. oryginał dowodu wpłaty wadium,

Ponadto oferent przed przystąpieniem do aukcji zobowiązany jest złożyć prowadzącemu aukcję pisemne oświadczenie, iż zapoznał się ze stanem technicznym nabywanej szorowarki marki Karcher i z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do sprzedającego.

 1. W przypadku, gdy prowadzący aukcję stwierdzi brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub jego braki formalne, oferent nie zostanie dopuszczony do udziału w aukcji.
 2. Osoby fizyczne mogą być reprezentowane przez pełnomocnika, który musi posiadać i przedłożyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczoną kopię. Przedstawiciele osób prawnych uczestniczących w aukcji winny legitymować się stosownym umocowaniem do występowania w imieniu i na rzecz osoby prawnej wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru.
 3. Wszyscy oferenci otrzymują nadane przez prowadzącego aukcję numery identyfikacyjne. W sali mogą przebywać jedynie dopuszczeni do udziału w aukcji oferenci oraz osoby wyznaczone do przeprowadzenia aukcji w imieniu sprzedawcy.
 4. Po otwarciu aukcji prowadzący aukcję podaje licytantom do wiadomości:

1) przedmiot aukcji;

2) cenę wywoławczą;

3) warunki dotyczące wysokości postąpienia, o których mowa w § 31;

4) termin uiszczenia ceny nabycia;

5) zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, które zaszły po ogłoszeniu o aukcji;

6) nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska licytantów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do aukcji.

 

 1. Aukcja jest ważna jeśli nastąpi co najmniej jedno postąpienie. Zaoferowana cena przestaje obowiązywać oferenta, gdy inny oferent podczas aukcji przed ustaniem postąpień zaoferował cenę wyższą. Oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, do czasu trzykrotnego wywołania. Po ustaniu zgłaszania postąpień, prowadzący aukcję wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę, dokonuje przybicia i zamyka aukcję, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która wygrała aukcję. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji .
 2. Oferentom, którzy nie wygrali aukcji, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu aukcji. Zwrot wadium nastąpi na rachunek, z którego zostało wniesione wadium lub na inne konto wskazane przez oferentów.
 3. Aukcję uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 4. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia szorowarki (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium), niezwłocznie po zakończeniu aukcji lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia aukcji, pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia oraz wpłaconego wadium.
 5. Zapłata przez nabywcę, ceny nabycia pojazdu nastąpi przelewem na numer konta sprzedawcy: NBP O/O Warszawa Nr: 96 1010 1010 0078 1022 3100 0000, za dzień zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
 6. Wydanie przedmiotu aukcji, nastąpi niezwłocznie po zapłacie ceny nabycia szorowarki, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 7. Zakupiony przedmiot sprzedaży należy odebrać na swój koszt i swoim staraniem. Wszelkie podatki i opłaty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży obciążają w całości nabywcę. Sprzedawca nie odpowiada za braki i wady ukryte w oferowanym przedmiocie sprzedaży.
 8. Potwierdzenie czynności sprzedaży szorowarki, zostanie stwierdzone przez sprzedawcę fakturą VAT.
 9. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji lub jej odwołanie bez podania przyczyny, a informacja o unieważnieniu lub odwołaniu aukcji winna być niezwłocznie podana do wiadomości publicznej w formie właściwej dla ogłoszenia o aukcji.
Metryczka
 • wytworzono:
  07-09-2021
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  07-09-2021 09:08
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  07-09-2021 12:26
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 1136
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl