Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat dotyczący uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi.

W dniu 8 lipca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał następujące sprawy:

 • III SA/Wa 2482/20 ze skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie i innych na uchwałę Rady m.st. Warszawy z 15 października 2020 r. nr XXXVIII/1199/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności.

W sprawie tej Sąd wyrokiem z 8 lipca 2021 r. w pkt 1 stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie obejmującym przepisy jej § 1 pkt 1, § 1 pkt 5 lit. „a” oraz „b”, w pkt 2 odrzucił skargi w zakresie, w jakim dotyczą one przepisu § 1 pkt 2 zaskarżonej uchwały, w pkt 3 odrzucił skargi w zakresie, w jakim skargi te dotyczą przepisu § 1 pkt 3, § 1 pkt 4, § 1 pkt 5 lit. „c” oraz § 1 pkt 6 zaskarżonej uchwały, w pkt 4 oddalił skargę Prokuratora Okręgowego w Warszawie w zakresie, w jakim dotyczy ona przepisu § 1 pkt 3, § 1 pkt 4, § 1 pkt 5 lit. „c” oraz § 1 pkt 6 zaskarżonej uchwały oraz w pkt 5 zasądził od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz stron skarżących zwrot kosztów postępowania.

 • III SA/Wa 2569/20 ze skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie i innych na uchwałę Rady m.st. Warszawy z 15 października 2020 r. nr XXXVIII/1200/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W sprawie tej Sąd wyrokiem z 8 lipca 2021 r. w pkt 1 stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie obejmującym przepisy jej § 1 pkt 1, § 1 pkt 3, a także § 2, w pkt 2 odrzucił skargi w zakresie, w jakim dotyczą one przepisu § 1 pkt 2 zaskarżonej uchwały, w pkt 3 odrzucił skargi w zakresie, w jakim skargi te dotyczą przepisu § 1 pkt 4, w pkt 4 oddalił skargę Prokuratora Okręgowego w Warszawie w zakresie, w jakim dotyczy ona przepisu § 1 pkt 4 zaskarżonej uchwały oraz w pkt 5 zasądził od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz stron skarżących zwrot kosztów postępowania.

 • III SA/Wa 2570/20 ze skarg na uchwałę Rady m.st. Warszawy z 15 października 2020 r. nr XXXVIII/1201/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W sprawie tej Sąd wyrokiem z 8 lipca 2021 r. w pkt 1 stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 1 pkt 1, pkt 2 lit. a tiret 1-3, § 2 i § 3 ust. 1, w pkt 2 odrzucił skargi w pozostałym zakresie, w pkt 3 zasądził od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz stron skarżących zwrot kosztów postępowania.

 • III SA/Wa 332/21 ze skarg na uchwałę Rady m.st. Warszawy z 26 listopada 2020 r. nr XL/1254/2020 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności.

W sprawie tej Sąd wyrokiem z 8 lipca 2021 r. w pkt 1 stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 1 pkt 1, w pkt 2 oddalił skargi w pozostałym zakresie, w pkt 3 zasądził od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz stron skarżących zwrot kosztów postępowania.

 • III SA/Wa 333/21 ze skarg na uchwałę Rady m.st. Warszawy z 26 listopada 2020 r. nr XL/1255/2020 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W sprawie tej Sąd wyrokiem z 8 lipca 2021 r. w pkt 1 stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 1 pkt 1, w pkt 2 oddalił skargi w pozostałym zakresie, w pkt 3 zasądził od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz stron skarżących zwrot kosztów postępowania

 • III SA/Wa 334/21 ze skarg na uchwałę Rady m.st. Warszawy z 26 listopada 2020 r. nr XL/1256/2020 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W sprawie tej Sąd wyrokiem z 8 lipca 2021 r. w pkt 1 stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 1 pkt 1, 2, 3, w pkt 2 oddalił skargi w pozostałym zakresie, w pkt 3 zasądził od Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz stron skarżących zwrot kosztów postępowania.

Ww. wyroki są nieprawomocne.

     Z uwagi na to, iż wymienione wyroki Sądu zostały wydane na posiedzeniu niejawnym poznanie motywów rozstrzygnięć będzie możliwe po sporządzeniu uzasadnień w sprawach.

Metryczka
 • wytworzono:
  08-07-2021
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  08-07-2021 15:05
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  08-07-2021 15:05
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 5620
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl