Przejdź do treści strony WCAG Ikona rąk dla języka migowego
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Komunikat o organizacji rozpraw w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

     Zgodnie z art. 15zzs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawa o COVID-19”, w brzmieniu nadanym przez art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1090), rozprawy odbywają się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu.

     Stronie postępowania (stronie skarżącej, organowi i uczestnikowi postępowania), która posiada techniczne możliwości uczestniczenia w rozprawie zdalnej umożliwia się udział w rozprawie poza budynkiem Sądu. Udział w rozprawie zdalnej bez obecności w budynku Sądu odbywa się za pomocą aplikacji komputerowej Webex.

     Strony postępowania niemogące uczestniczyć w rozprawie zdalnej, zwłaszcza, jeśli nie posiadają odpowiednich urządzeń technicznych mogą być obecne w trakcie takiej rozprawy w budynku Sądu pod warunkiem zachowania ograniczeń, nakazów i zakazów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. oraz w zarządzeniu nr 12 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2021 r. - PDFZarządzenie nr 12 Prezesa WSA w Warszawie.pdf (3,96MB)

     Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a nie można przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach sąd orzeka w składzie trzech sędziów (art. 15zzs4 ust. 3 ustawy o COVID-19).

     Zgodnie z art. 15zzs4 ust. 4 ustawy o COVID-19 przeprowadzenie rozprawy zarządza się na wniosek Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, w sprawach, w których jest ona stroną. W takim przypadku mogą być obecni na sali: strony, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz osoby, których udział przewodniczący uzna za niezbędny. Przebieg rozprawy podlega transmisji przy użyciu urządzeń technicznych z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

 

Informujemy Państwa, że do czasu wyposażenia sal sądowych w odpowiednie urządzenia techniczne sprawy wyznaczane będą na posiedzenia niejawne w trybie art. 15zzs4 ust. 3 ustawy o COVID-19.

 

     Ponadto uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) sprawa może być rozpoznana również w trybie uproszczonym, jeżeli strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy. Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-07-2021
  przez: Dominik Niewirowski
 • opublikowano:
  05-07-2021 16:12
  przez: Dominik Niewirowski
 • zmodyfikowano:
  06-07-2021 09:39
  przez: Dominik Niewirowski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 8510
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 01
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
 

Wydziały Orzecznicze


I,II,IV,VII 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10
III            00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI        00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl