wyszukaj

WSA-ZP-04/2016

Stały serwis i utrzymanie w gotowości urządzeń drukujących wraz sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 135 000 euro.

Postępowanie w trybie przetragu nieograniczonego 

Termin składania ofert 09.06.2016r. 


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 04.05.2016 

PDFOgłoszenie o zamówieniu 2016-OJS087-153698-pl.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSIWZ serwis drukarek 2016-2020.pdf

 

Załacznik Nr 7 do SIWZ 

DOCXZałacznik Nr 7 do SIWZ.docx

 

Formularze ofertowe do SIWZ 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


INFORMACJA 

Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnił w dn. 21.06.2016r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.