bip.warszawa.wsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2019-09-14 do dnia 2019-12-13.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Wynik
Przewodniczący
Sędziowie
Działanie
VI
VI SA/Wa 1092/19
2019-11-13
08:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Przedsiębiorczości i Technologii
6046 - Inne zezwolenia; Inne zezwolenia


Sławomir Kozik (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
IV
IV SA/Wa 1807/19
2019-11-13
08:50
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP; Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP


Wojciech Rowiński (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
IV
IV SA/Wa 1808/19
2019-11-13
08:55
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP; Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP


Wojciech Rowiński (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VI
VI SA/Wa 1532/19
2019-11-13
09:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Sprawiedliwości
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy

Sprzeciw od wpisu na listę adwokatów
Jakub Linkowski
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 539/19
2019-11-13
09:00
Sala B Radom
Rada Miasta i Gminy Przysucha
6391/6139 - Inne o symbolu 6139

przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Marek Wroczyński (spr.)
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak
I
I SA/Wa 438/19
2019-11-13
09:00
Sala A
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Dariusz Chaciński
Monika Sawa (spr.)
VII
VII SA/Wa 2056/19
2019-11-13
09:00
Sala C
Minister Inwestycji i Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Artur Kuś
Mirosław Montowski
Andrzej Siwek (spr.)
III
III SA/Wa 2210/19
2019-11-13
09:00
Sala C
Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
asesor Piotr Dębkowski
Waldemar Śledzik
IV
IV SA/Wa 2444/17
2019-11-13
09:00
Sala H
SKO w Warszawie
6139 - Koszty pobierania próbek oraz wykonywania pomiarów i analiz z zakresu ochrony środowiska

ustalenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman (spr.)
Grzegorz Rząsa
V
V SA/Wa 864/19
2019-11-13
09:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Komisja Odwoławcza
6539 - Inne w grupie 653

odmowa przyznania dofinansowania
Michał Sowiński (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Tomasz Zawiślak
II
II SA/Wa 146/19
2019-11-13
09:00
Sala F
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
647 - Stwierdzenie nieważności decyzji

Stwierdzenie nieważności decyzji
Łukasz Krzycki (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Andrzej Wieczorek
IV
IV SA/Wa 1041/19
2019-11-13
09:00
Sala G
Rada Miasta Otwocka
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak
VII
VII SA/Wa 1004/19
2019-11-13
09:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Wojciech Sawczuk
Tomasz Stawecki
I
I SA/Wa 124/19
2019-11-13
09:20
Sala A
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieważności decyzji
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Dariusz Chaciński
Monika Sawa
VIII
VIII SA/Wa 550/19
2019-11-13
09:20
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6329 - Dodatek do świadczeń

umorzenie postępowania w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu
Marek Wroczyński
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
VI
VI SA/Wa 1286/19
2019-11-13
09:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Odmowa stwierdzenia nieważności postanowienia o podjęciu postępowania - pkt 3 decyzji
Jakub Linkowski (spr.)
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska
IV
IV SA/Wa 1699/19
2019-11-13
09:30
Sala H
SKO w Ostrołęce
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman
Grzegorz Rząsa (spr.)
VII
VII SA/Wa 932/19
2019-11-13
09:30
Sala C
SKO w Warszawie
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

nałożenie obowiązku zapłaty kwoty z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdu
Artur Kuś (spr.)
Mirosław Montowski
Andrzej Siwek
III
III SA/Wa 828/19
2019-11-13
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

uchylenie w całości decyzji orzekającej o odpowiedzialności płatnika i określającej wysokość należności z tytułu niepobranego i niewpłaconego podatku dochodowego od osób prawych za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r. i przekazanie sprawy do pon
Marta Waksmundzka-Karasińska
asesor Piotr Dębkowski (spr.)
Waldemar Śledzik
III
III SA/Wa 827/19
2019-11-13
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

uchylenie w całości decyzji określającej wysokość straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
Marta Waksmundzka-Karasińska
asesor Piotr Dębkowski (spr.)
Waldemar Śledzik
V
V SA/Wa 923/19
2019-11-13
09:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

określenie kwoty należności celnych
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Tomasz Zawiślak
II
II SA/Wa 590/19
2019-11-13
09:30
Sala F
Komendant Główny Policji
6211 - Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej w służbach mundurowych

opróżnienie i przekazanie w stanie wolnym lokalu mieszkalnego
Łukasz Krzycki
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Andrzej Wieczorek (spr.)
VII
VII SA/Wa 960/19
2019-11-13
09:30
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Zdjęto z wokandy
Joanna Gierak-Podsiadły
Wojciech Sawczuk (spr.)
Tomasz Stawecki
VII
VII SA/Wa 958/19
2019-11-13
09:30
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Zdjęto z wokandy
Joanna Gierak-Podsiadły
Wojciech Sawczuk (spr.)
Tomasz Stawecki
VIII
VIII SA/Wa 676/19
2019-11-13
09:40
Sala B Radom
Rada Gminy Radzanów
6391/6119 - Inne dla grupy 6119

określenie wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Marek Wroczyński
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
I
I SA/Wa 632/19
2019-11-13
09:40
Sala A
Minister Inwestycji i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Dariusz Chaciński (spr.)
Monika Sawa
IV
IV SA/Wa 1953/19
2019-11-13
09:40
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6053 - Odmowa stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

odmowa potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego
Wanda Zielińska-Baran
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Paweł Dańczak
V
V SA/Wa 924/19
2019-11-13
09:45
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

określenie kwoty należności celnych
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Tomasz Zawiślak
II
II SA/Wa 1850/19
2019-11-13
09:50
Sala F
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
6140 - Nadanie tytułu naukowego profesora

odmowa wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora
Łukasz Krzycki
asesor Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Andrzej Wieczorek
VIII
VIII SA/Wa 561/19
2019-11-13
10:00
Sala B Radom
Rada Gminy w Potworowie
6391/6139 - Inne o symbolu 6139

przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Marek Wroczyński (spr.)
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak
I
I SA/Wa 864/19
2019-11-13
10:00
Sala A
Minister Inwestycji i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Dariusz Chaciński
Monika Sawa (spr.)
IV
IV SA/Wa 1899/19
2019-11-13
10:00
Sala H
Wojewoda Mazowiecki
6164 - Wspólnoty gruntowe

ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej
Tomasz Wykowski (spr.)
Kaja Angerman
Grzegorz Rząsa
VII
VII SA/Wa 1375/19
2019-11-13
10:00
Sala C
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

odmowa udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku
Artur Kuś
Mirosław Montowski (spr.)
Andrzej Siwek
V
V SA/Wa 574/19
2019-11-13
10:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

określenie kwoty należności celnych
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Tomasz Zawiślak (spr.)
IV
IV SA/Wa 1875/19
2019-11-13
10:00
Sala G
SKO w Siedlcach
6139 - Inne o symbolu 6139

odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Wanda Zielińska-Baran
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak (spr.)
VII
VII SA/Wa 908/19
2019-11-13
10:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych I Autostrad O/Katowice
6034 - zjazdy z dróg publicznych

Odmowa udzielenia zgody na lokalizację zjazdu publicznego z drogi krajowej
Joanna Gierak-Podsiadły
Wojciech Sawczuk
Tomasz Stawecki (spr.)
VI
VI SA/Wa 1554/19
2019-11-13
10:10
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Odmowa zwrotu kosztów leczenia
Jakub Linkowski
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska (spr.)
II
II SA/Wa 948/19
2019-11-13
10:10
Sala F
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa częściuowego umorzenia kredytu studenckiego
Łukasz Krzycki (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Andrzej Wieczorek
III
III SA/Wa 698/19
2019-11-13
10:15
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Marta Waksmundzka-Karasińska
asesor Piotr Dębkowski
Waldemar Śledzik (spr.)
V
V SA/Wa 764/19
2019-11-13
10:15
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

określenie kwoty należności celnych
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Tomasz Zawiślak (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 637/19
2019-11-13
10:20
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6329 - Zasiłek pielęgnacyjny

nienależnie pobrany zasiłek dla opiekuna
Marek Wroczyński
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
IV
IV SA/Wa 661/19
2019-11-13
10:20
Sala H
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman (spr.)
Grzegorz Rząsa
I
I SA/Wa 485/19
2019-11-13
10:20
Sala A
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

umorzenie postępowania
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Dariusz Chaciński
Monika Sawa
VII
VII SA/Wa 950/19
2019-11-13
10:30
Sala C
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

odstąpienie od nakazu wykonania określonych robót budowlanych
Artur Kuś (spr.)
Mirosław Montowski
Andrzej Siwek
V
V SA/Wa 934/19
2019-11-13
10:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110/6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie kwoty podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu
Michał Sowiński (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Tomasz Zawiślak
II
II SA/Wa 698/19
2019-11-13
10:30
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

zwolnienie ze służby
Łukasz Krzycki
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Andrzej Wieczorek (spr.)
IV
IV SA/Wa 1213/19
2019-11-13
10:30
Sala G
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
6099 - Inne dla symbolu 6099

umorzenie postępowania w sprawie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak
VII
VII SA/Wa 1204/19
2019-11-13
10:30
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Naczelna Rada Pielęgniarek i Połoznych w Warszawie
6201 - Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Odmowa przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Wojciech Sawczuk
Tomasz Stawecki
VI
VI SA/Wa 1424/19
2019-11-13
10:40
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Sprawiedliwości
6174 - Sędziowie i asesorzy sądowi

Powołanie na stanowisko komornika
Jakub Linkowski (spr.)
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska
IV
IV SA/Wa 1481/19
2019-11-13
10:40
Sala H
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

stwierdzenie nieważności decyzji
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman
Grzegorz Rząsa (spr.)
I
I SA/Wa 551/19
2019-11-13
10:40
Sala A
Minister Inwestycji i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Dariusz Chaciński
Monika Sawa (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 502/19
2019-11-13
10:40
Sala B Radom
Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha
6145 - Odwołanie z funkcji dyrektora; Przeprowadzenie konkursu na dyrektora szkoły


Marek Wroczyński
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
III
III SA/Wa 882/19
2019-11-13
10:45
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
asesor Piotr Dębkowski
Waldemar Śledzik
III
III SA/Wa 881/19
2019-11-13
10:45
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
asesor Piotr Dębkowski
Waldemar Śledzik
III
III SA/Wa 879/19
2019-11-13
10:45
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Marta Waksmundzka-Karasińska
asesor Piotr Dębkowski (spr.)
Waldemar Śledzik
III
III SA/Wa 880/19
2019-11-13
10:45
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Marta Waksmundzka-Karasińska
asesor Piotr Dębkowski (spr.)
Waldemar Śledzik
V
V SA/Wa 872/19
2019-11-13
10:45
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

zmiana danych zawartych w zgłoszeniu celnym
Michał Sowiński (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Tomasz Zawiślak
II
II SA/Wa 652/19
2019-11-13
10:50
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Łukasz Krzycki (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Andrzej Wieczorek
I
I SA/Wa 1511/19
2019-11-13
11:00
Sala A
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Dariusz Chaciński
Monika Sawa
IV
IV SA/Wa 2054/19
2019-11-13
11:00
Sala H
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
6340 - Odmowa potwierdzenia represjonowania za działalność polityczną

odmowa potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych
Tomasz Wykowski (spr.)
Kaja Angerman
Grzegorz Rząsa
VII
VII SA/Wa 1411/19
2019-11-13
11:00
Sala C
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

umorzenie postępowania nieważnościowego
Artur Kuś
Mirosław Montowski
Andrzej Siwek (spr.)
V
V SA/Wa 807/19
2019-11-13
11:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

zmiana danych zawartych w zgłoszeniu celnym
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Tomasz Zawiślak (spr.)
IV
IV SA/Wa 1850/19
2019-11-13
11:00
Sala G
SKO w Płocku
6139 - Inne o symbolu 6139

ustalenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
Wanda Zielińska-Baran
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Paweł Dańczak
VI
VI SA/Wa 1358/19
2019-11-13
11:10
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Przedsiębiorczości i Technologii
6049 - Inne dla grupy 6049

Odmowa wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Jakub Linkowski
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska (spr.)
V
V SA/Wa 812/19
2019-11-13
11:10
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6300 - Wartość celna towaru

zmiana danych zawartych w zgłoszeniu celnym
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Tomasz Zawiślak
VIII
VIII SA/Wa 535/19
2019-11-13
11:10
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

nałożenie opłaty za usunięcie , przechowywanie, oszacowanie i zniszczenie pojazdu
Marek Wroczyński (spr.)
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak
II
II SA/Wa 1982/19
2019-11-13
11:10
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Łukasz Krzycki
asesor Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Andrzej Wieczorek
IV
IV SA/Wa 1976/19
2019-11-13
11:20
Sala H
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman (spr.)
Grzegorz Rząsa
VI
VI SA/Wa 1463/19
2019-11-13
11:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Stwierdzenie utraty dobrej reputacji
Jakub Linkowski
Sławomir Kozik (spr.)
Magdalena Maliszewska
III
III SA/Wa 134/19
2019-11-13
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych
Marta Waksmundzka-Karasińska
asesor Piotr Dębkowski
Waldemar Śledzik (spr.)
II
II SA/Wa 872/19
2019-11-13
11:30
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Łukasz Krzycki (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Andrzej Wieczorek
IV
IV SA/Wa 1400/19
2019-11-13
11:30
Sala G
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
657/6099 - Opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych

wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa
Wanda Zielińska-Baran
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 409/19
2019-11-13
11:40
Sala B Radom
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

nakaz rozbiórki
Marek Wroczyński
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
VI
VI SA/Wa 1383/19
2019-11-13
11:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej
Jakub Linkowski
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska (spr.)
VII
VII SA/Wa 27/19
2019-11-13
12:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Bogusław Cieśla (spr.)
Wojciech Sawczuk
Tomasz Stawecki
VI
VI SA/Wa 1493/19
2019-11-13
12:05
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy; Transport drogowy i przewozy


Jakub Linkowski
Sławomir Kozik (spr.)
Magdalena Maliszewska
IV
IV SA/Wa 1320/19
2019-11-13
12:10
Sala H
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6132 - Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman
Grzegorz Rząsa (spr.)
I
I SA/Wa 1461/19
2019-11-13
12:20
Sala A
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Dariusz Chaciński (spr.)
Monika Sawa
VII
VII SA/Wa 1390/19
2019-11-13
12:30
Sala C
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Artur Kuś
Mirosław Montowski (spr.)
Andrzej Siwek
III
III SA/Wa 790/19
2019-11-13
12:30
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
asesor Piotr Dębkowski
Waldemar Śledzik
IV
IV SA/Wa 953/19
2019-11-13
12:30
Sala H
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman (spr.)
Grzegorz Rząsa
I
I SA/Wa 1462/19
2019-11-13
12:30
Sala A
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Dariusz Chaciński (spr.)
Monika Sawa
IV
IV SA/Wa 1923/19
2019-11-13
12:30
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy; Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy


Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak
VII
VII SA/Wa 785/19
2019-11-13
12:30
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Uchylenie decyzji w całości i odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla
Wojciech Sawczuk
Tomasz Stawecki (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 538/19
2019-11-13
12:40
Sala B Radom
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Marek Wroczyński
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
I
I SA/Wa 1095/19
2019-11-13
12:45
Sala A
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Dariusz Chaciński
Monika Sawa
VII
VII SA/Wa 972/19
2019-11-13
12:50
Sala C
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Artur Kuś (spr.)
Mirosław Montowski
Andrzej Siwek
III
III SA/Wa 71/19
2019-11-13
13:00
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego oraz odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych
Marta Waksmundzka-Karasińska
asesor Piotr Dębkowski (spr.)
Waldemar Śledzik
IV
IV SA/Wa 1395/19
2019-11-13
13:00
Sala H
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
657/6099 - Inne dla symbolu 6099

wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa
Tomasz Wykowski (spr.)
Kaja Angerman
Grzegorz Rząsa
V
V SA/Wa 1885/18
2019-11-13
13:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne; gry losowe i zakłady wzajemne


Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Tomasz Zawiślak (spr.)
II
II SA/Wa 933/19
2019-11-13
13:00
Sala F
Naczelny Sąd Lekarski
6480 - Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Ewa Kwiecińska (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Andrzej Wieczorek
IV
IV SA/Wa 1434/19
2019-11-13
13:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

odmowa nadania statusu uchodźcy
Wanda Zielińska-Baran
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak (spr.)
VII
VII SA/Wa 902/19
2019-11-13
13:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Bogusław Cieśla
Wojciech Sawczuk (spr.)
Tomasz Stawecki
I
I SA/Wa 1106/19
2019-11-13
13:05
Sala A
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zasiłek pielęgnacyjny
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Dariusz Chaciński (spr.)
Monika Sawa
VII
VII SA/Wa 1480/19
2019-11-13
13:10
Sala C
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6013 - Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

odmowa uchylenia decyzji
Artur Kuś
Mirosław Montowski (spr.)
Andrzej Siwek
VIII
VIII SA/Wa 527/19
2019-11-13
13:10
Sala B Radom
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oraz przepisów o czasie pracy kierowców

nałożenie kary pieniężnej w transporcie drogowym
Marek Wroczyński (spr.)
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak
IV
IV SA/Wa 850/19
2019-11-13
13:20
Sala H
Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Kairze
6272 - Odmowa wydania dokumentu podróży

odmowa wydania wizy Schengen
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman (spr.)
Grzegorz Rząsa
I
I SA/Wa 1198/19
2019-11-13
13:20
Sala A
SKO w Warszawie
6320 - Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku celowego
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Dariusz Chaciński
Monika Sawa (spr.)
II
II SA/Wa 924/19
2019-11-13
13:20
Sala F
Minister Sprawiedliwości
6199 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6199

sprzeciw wobec kandydatury na wykładowcę
Ewa Kwiecińska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Andrzej Wieczorek (spr.)
III
III SA/Wa 622/19
2019-11-13
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.
Marta Waksmundzka-Karasińska
asesor Piotr Dębkowski
Waldemar Śledzik (spr.)
III
III SA/Wa 621/19
2019-11-13
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r.
Marta Waksmundzka-Karasińska
asesor Piotr Dębkowski
Waldemar Śledzik (spr.)
IV
IV SA/Wa 1634/19
2019-11-13
13:30
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen
Wanda Zielińska-Baran
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Paweł Dańczak
VII
VII SA/Wa 683/19
2019-11-13
13:30
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6034 - zjazdy z dróg publicznych

Odmowa wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu
Bogusław Cieśla (spr.)
Wojciech Sawczuk
Tomasz Stawecki
IV
IV SA/Wa 2018/19
2019-11-13
13:40
Sala H
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
6139 - Inne o symbolu 6139

wstrzymanie użytkowania instalacji
Grzegorz Rząsa
asesor Anna Sidorowska-Ciesielska (spr.)
Tomasz Wykowski
II
II SA/Wa 1791/19
2019-11-13
13:40
Sala F
Centralna Komisja Lekarska
6195 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6195

zdolność do służby wojskowej
Ewa Kwiecińska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Andrzej Wieczorek
IV
IV SA/Wa 797/19
2019-11-13
14:00
Sala H
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen
Grzegorz Rząsa
asesor Anna Sidorowska-Ciesielska (spr.)
Tomasz Wykowski
III
III SA/Wa 330/19
2019-11-13
14:00
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

uchylenie w całości decyzji określającej wysokość zobowiązanie podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2010 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
asesor Piotr Dębkowski
Waldemar Śledzik
II
II SA/Wa 552/19
2019-11-13
14:00
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów
Ewa Kwiecińska (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Andrzej Wieczorek
IV
IV SA/Wa 1785/19
2019-11-13
14:00
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wanda Zielińska-Baran
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Paweł Dańczak
III
III SA/Wa 781/19
2019-11-13
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn
Marta Waksmundzka-Karasińska
asesor Piotr Dębkowski
Waldemar Śledzik (spr.)
IV
IV SA/Wa 3026/18
2019-11-13
14:30
Sala G
Konsul Rzeczypospolitej Polskiej W Teheranie
6272 - Odmowa wydania wizy pobytowej i wydalenie z terytorium RP

Rozpozanie sprawy w trybie art. 179a ustawy ppsa
Wanda Zielińska-Baran
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak (spr.)
IV
IV SA/Wa 2115/19
2019-11-13
15:00
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6411/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wanda Zielińska-Baran
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Paweł Dańczak

Sygnatura akt: VI SA/Wa 1092/19

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2019-11-13

Godzina: 08:50

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Symbol: 6046

Przedmiot: Inne zezwolenia; Inne zezwolenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Sławomir Kozik (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1807/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2019-11-13

Godzina: 08:50

Sala: Sala G

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP; Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1808/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2019-11-13

Godzina: 08:55

Sala: Sala G

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP; Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

Przewodniczący / Sędziowie:
Wojciech Rowiński (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1532/19

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Minister Sprawiedliwości

Symbol: 6170

Przedmiot: Adwokaci i aplikanci adwokaccy

Sprzeciw od wpisu na listę adwokatów

Przewodniczący / Sędziowie:
Jakub Linkowski
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 539/19

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Rada Miasta i Gminy Przysucha

Symbol: 6391/6139

Przedmiot: Inne o symbolu 6139

przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński (spr.)
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: I SA/Wa 438/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:00

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6079

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Dariusz Chaciński
Monika Sawa (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2056/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:00

Sala: Sala C

Organ administracji: Minister Inwestycji i Rozwoju

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
Mirosław Montowski
Andrzej Siwek (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 2210/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:00

Sala: Sala C

Organ administracji: Minister Finansów Organ upoważniony DIS Warszawa

Symbol: 6560/6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
asesor Piotr Dębkowski
Waldemar Śledzik


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2444/17

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:00

Sala: Sala H

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6139

Przedmiot: Koszty pobierania próbek oraz wykonywania pomiarów i analiz z zakresu ochrony środowiska

ustalenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman (spr.)
Grzegorz Rząsa


Sygnatura akt: V SA/Wa 864/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Komisja Odwoławcza

Symbol: 6539

Przedmiot: Inne w grupie 653

odmowa przyznania dofinansowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Michał Sowiński (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Tomasz Zawiślak


Sygnatura akt: II SA/Wa 146/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:00

Sala: Sala F

Organ administracji: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Symbol: 647

Przedmiot: Stwierdzenie nieważności decyzji

Stwierdzenie nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Andrzej Wieczorek


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1041/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:00

Sala: Sala G

Organ administracji: Rada Miasta Otwocka

Symbol: 6391/6150

Przedmiot: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przewodniczący / Sędziowie:
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1004/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:00

Sala: Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Wojciech Sawczuk
Tomasz Stawecki


Sygnatura akt: I SA/Wa 124/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:20

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6100

Przedmiot: Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Dariusz Chaciński
Monika Sawa


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 550/19

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:20

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6329

Przedmiot: Dodatek do świadczeń

umorzenie postępowania w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1286/19

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:30

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Urząd Patentowy RP

Symbol: 6460

Przedmiot: Znaki towarowe

Odmowa stwierdzenia nieważności postanowienia o podjęciu postępowania - pkt 3 decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Jakub Linkowski (spr.)
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1699/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:30

Sala: Sala H

Organ administracji: SKO w Ostrołęce

Symbol: 6152

Przedmiot: Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman
Grzegorz Rząsa (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 932/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:30

Sala: Sala C

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6032

Przedmiot: inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

nałożenie obowiązku zapłaty kwoty z tytułu usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdu

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś (spr.)
Mirosław Montowski
Andrzej Siwek


Sygnatura akt: III SA/Wa 828/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:30

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

uchylenie w całości decyzji orzekającej o odpowiedzialności płatnika i określającej wysokość należności z tytułu niepobranego i niewpłaconego podatku dochodowego od osób prawych za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r. i przekazanie sprawy do pon

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska
asesor Piotr Dębkowski (spr.)
Waldemar Śledzik


Sygnatura akt: III SA/Wa 827/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:30

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

uchylenie w całości decyzji określającej wysokość straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska
asesor Piotr Dębkowski (spr.)
Waldemar Śledzik


Sygnatura akt: V SA/Wa 923/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:30

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

określenie kwoty należności celnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Tomasz Zawiślak


Sygnatura akt: II SA/Wa 590/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:30

Sala: Sala F

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6211

Przedmiot: Przydział i opróżnienie lokalu mieszkalnego oraz kwatery tymczasowej w służbach mundurowych

opróżnienie i przekazanie w stanie wolnym lokalu mieszkalnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Andrzej Wieczorek (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 960/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:30

Sala: Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły
Wojciech Sawczuk (spr.)
Tomasz Stawecki

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: VII SA/Wa 958/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:30

Sala: Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły
Wojciech Sawczuk (spr.)
Tomasz Stawecki

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 676/19

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:40

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Rada Gminy Radzanów

Symbol: 6391/6119

Przedmiot: Inne dla grupy 6119

określenie wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 632/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:40

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Inwestycji i Rozwoju

Symbol: 6180

Przedmiot: Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Dariusz Chaciński (spr.)
Monika Sawa


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1953/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:40

Sala: Sala G

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6053

Przedmiot: Odmowa stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

odmowa potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

Przewodniczący / Sędziowie:
Wanda Zielińska-Baran
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Paweł Dańczak


Sygnatura akt: V SA/Wa 924/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:45

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

określenie kwoty należności celnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Tomasz Zawiślak


Sygnatura akt: II SA/Wa 1850/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 09:50

Sala: Sala F

Organ administracji: Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Symbol: 6140

Przedmiot: Nadanie tytułu naukowego profesora

odmowa wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki
asesor Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Andrzej Wieczorek


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 561/19

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Rada Gminy w Potworowie

Symbol: 6391/6139

Przedmiot: Inne o symbolu 6139

przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński (spr.)
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: I SA/Wa 864/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:00

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Inwestycji i Rozwoju

Symbol: 6180

Przedmiot: Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Dariusz Chaciński
Monika Sawa (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1899/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:00

Sala: Sala H

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6164

Przedmiot: Wspólnoty gruntowe

ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Wykowski (spr.)
Kaja Angerman
Grzegorz Rząsa


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1375/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:00

Sala: Sala C

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na użytkowanie obiektu

odmowa udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
Mirosław Montowski (spr.)
Andrzej Siwek


Sygnatura akt: V SA/Wa 574/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:00

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

określenie kwoty należności celnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Tomasz Zawiślak (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1875/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:00

Sala: Sala G

Organ administracji: SKO w Siedlcach

Symbol: 6139

Przedmiot: Inne o symbolu 6139

odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Przewodniczący / Sędziowie:
Wanda Zielińska-Baran
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 908/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:00

Sala: Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych I Autostrad O/Katowice

Symbol: 6034

Przedmiot: zjazdy z dróg publicznych

Odmowa udzielenia zgody na lokalizację zjazdu publicznego z drogi krajowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły
Wojciech Sawczuk
Tomasz Stawecki (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1554/19

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:10

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Odmowa zwrotu kosztów leczenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Jakub Linkowski
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 948/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:10

Sala: Sala F

Organ administracji: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Symbol: 6143

Przedmiot: Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa częściuowego umorzenia kredytu studenckiego

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Andrzej Wieczorek


Sygnatura akt: III SA/Wa 698/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:15

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska
asesor Piotr Dębkowski
Waldemar Śledzik (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 764/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:15

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

określenie kwoty należności celnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Tomasz Zawiślak (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 637/19

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:20

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6329

Przedmiot: Zasiłek pielęgnacyjny

nienależnie pobrany zasiłek dla opiekuna

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: IV SA/Wa 661/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:20

Sala: Sala H

Organ administracji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6132

Przedmiot: Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman (spr.)
Grzegorz Rząsa


Sygnatura akt: I SA/Wa 485/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:20

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6079

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 607

umorzenie postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Dariusz Chaciński
Monika Sawa


Sygnatura akt: VII SA/Wa 950/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:30

Sala: Sala C

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

odstąpienie od nakazu wykonania określonych robót budowlanych

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś (spr.)
Mirosław Montowski
Andrzej Siwek


Sygnatura akt: V SA/Wa 934/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:30

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110/6111

Przedmiot: Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie kwoty podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług należnego z tytułu importu

Przewodniczący / Sędziowie:
Michał Sowiński (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Tomasz Zawiślak


Sygnatura akt: II SA/Wa 698/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:30

Sala: Sala F

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6192

Przedmiot: Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

zwolnienie ze służby

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Andrzej Wieczorek (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1213/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:30

Sala: Sala G

Organ administracji: Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Symbol: 6099

Przedmiot: Inne dla symbolu 6099

umorzenie postępowania w sprawie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

Przewodniczący / Sędziowie:
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1204/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:30

Sala: Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Naczelna Rada Pielęgniarek i Połoznych w Warszawie

Symbol: 6201

Przedmiot: Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

Odmowa przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Gierak-Podsiadły (spr.)
Wojciech Sawczuk
Tomasz Stawecki


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1424/19

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:40

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Minister Sprawiedliwości

Symbol: 6174

Przedmiot: Sędziowie i asesorzy sądowi

Powołanie na stanowisko komornika

Przewodniczący / Sędziowie:
Jakub Linkowski (spr.)
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1481/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:40

Sala: Sala H

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6290

Przedmiot: Reforma rolna

stwierdzenie nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman
Grzegorz Rząsa (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 551/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:40

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Inwestycji i Rozwoju

Symbol: 6180

Przedmiot: Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Dariusz Chaciński
Monika Sawa (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 502/19

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:40

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha

Symbol: 6145

Przedmiot: Odwołanie z funkcji dyrektora; Przeprowadzenie konkursu na dyrektora szkoły

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 882/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:45

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
asesor Piotr Dębkowski
Waldemar Śledzik


Sygnatura akt: III SA/Wa 881/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:45

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
asesor Piotr Dębkowski
Waldemar Śledzik


Sygnatura akt: III SA/Wa 879/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:45

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska
asesor Piotr Dębkowski (spr.)
Waldemar Śledzik


Sygnatura akt: III SA/Wa 880/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:45

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska
asesor Piotr Dębkowski (spr.)
Waldemar Śledzik


Sygnatura akt: V SA/Wa 872/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:45

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

zmiana danych zawartych w zgłoszeniu celnym

Przewodniczący / Sędziowie:
Michał Sowiński (spr.)
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Tomasz Zawiślak


Sygnatura akt: II SA/Wa 652/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 10:50

Sala: Sala F

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Andrzej Wieczorek


Sygnatura akt: I SA/Wa 1511/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 11:00

Sala: Sala A

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Dariusz Chaciński
Monika Sawa


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2054/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 11:00

Sala: Sala H

Organ administracji: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

Symbol: 6340

Przedmiot: Odmowa potwierdzenia represjonowania za działalność polityczną

odmowa potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Wykowski (spr.)
Kaja Angerman
Grzegorz Rząsa


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1411/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 11:00

Sala: Sala C

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

umorzenie postępowania nieważnościowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
Mirosław Montowski
Andrzej Siwek (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 807/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 11:00

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

zmiana danych zawartych w zgłoszeniu celnym

Przewodniczący / Sędziowie:
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Tomasz Zawiślak (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1850/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 11:00

Sala: Sala G

Organ administracji: SKO w Płocku

Symbol: 6139

Przedmiot: Inne o symbolu 6139

ustalenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

Przewodniczący / Sędziowie:
Wanda Zielińska-Baran
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Paweł Dańczak


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1358/19

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 11:10

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Symbol: 6049

Przedmiot: Inne dla grupy 6049

Odmowa wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Przewodniczący / Sędziowie:
Jakub Linkowski
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 812/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 11:10

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6300

Przedmiot: Wartość celna towaru

zmiana danych zawartych w zgłoszeniu celnym

Przewodniczący / Sędziowie:
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska (spr.)
Tomasz Zawiślak


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 535/19

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 11:10

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6032

Przedmiot: inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

nałożenie opłaty za usunięcie , przechowywanie, oszacowanie i zniszczenie pojazdu

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński (spr.)
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: II SA/Wa 1982/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 11:10

Sala: Sala F

Organ administracji: Prezes ZUS w Warszawie

Symbol: 650

Przedmiot: Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki
asesor Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Andrzej Wieczorek


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1976/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 11:20

Sala: Sala H

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman (spr.)
Grzegorz Rząsa


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1463/19

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 11:30

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

Stwierdzenie utraty dobrej reputacji

Przewodniczący / Sędziowie:
Jakub Linkowski
Sławomir Kozik (spr.)
Magdalena Maliszewska


Sygnatura akt: III SA/Wa 134/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 11:30

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska
asesor Piotr Dębkowski
Waldemar Śledzik (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 872/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 11:30

Sala: Sala F

Organ administracji: Prezes ZUS w Warszawie

Symbol: 650

Przedmiot: Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Andrzej Wieczorek


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1400/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 11:30

Sala: Sala G

Organ administracji: Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Symbol: 657/6099

Przedmiot: Opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych

wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa

Przewodniczący / Sędziowie:
Wanda Zielińska-Baran
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 409/19

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 11:40

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki budowli

nakaz rozbiórki

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1383/19

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 11:50

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Jakub Linkowski
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 27/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 12:00

Sala: Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla (spr.)
Wojciech Sawczuk
Tomasz Stawecki


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1493/19

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 12:05

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy; Transport drogowy i przewozy

Przewodniczący / Sędziowie:
Jakub Linkowski
Sławomir Kozik (spr.)
Magdalena Maliszewska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1320/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 12:10

Sala: Sala H

Organ administracji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6132

Przedmiot: Kara pieniężna za naruszenie wymagań ochrony środowiska

wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman
Grzegorz Rząsa (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 1461/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 12:20

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Infrastruktury i Budownictwa

Symbol: 6180

Przedmiot: Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Dariusz Chaciński (spr.)
Monika Sawa


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1390/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 12:30

Sala: Sala C

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
Mirosław Montowski (spr.)
Andrzej Siwek


Sygnatura akt: III SA/Wa 790/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 12:30

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
asesor Piotr Dębkowski
Waldemar Śledzik


Sygnatura akt: IV SA/Wa 953/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 12:30

Sala: Sala H

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6290

Przedmiot: Reforma rolna

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman (spr.)
Grzegorz Rząsa


Sygnatura akt: I SA/Wa 1462/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 12:30

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Infrastruktury i Budownictwa

Symbol: 6180

Przedmiot: Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Dariusz Chaciński (spr.)
Monika Sawa


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1923/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 12:30

Sala: Sala G

Organ administracji: Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy; Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Wanda Zielińska-Baran (spr.)
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak


Sygnatura akt: VII SA/Wa 785/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 12:30

Sala: Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

Uchylenie decyzji w całości i odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla
Wojciech Sawczuk
Tomasz Stawecki (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 538/19

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 12:40

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 650

Przedmiot: Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 1095/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 12:45

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Infrastruktury i Budownictwa

Symbol: 6180

Przedmiot: Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz (spr.)
Dariusz Chaciński
Monika Sawa


Sygnatura akt: VII SA/Wa 972/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 12:50

Sala: Sala C

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś (spr.)
Mirosław Montowski
Andrzej Siwek


Sygnatura akt: III SA/Wa 71/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 13:00

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego oraz odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska
asesor Piotr Dębkowski (spr.)
Waldemar Śledzik


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1395/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 13:00

Sala: Sala H

Organ administracji: Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Symbol: 657/6099

Przedmiot: Inne dla symbolu 6099

wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Wykowski (spr.)
Kaja Angerman
Grzegorz Rząsa


Sygnatura akt: V SA/Wa 1885/18

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 13:00

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6042

Przedmiot: gry losowe i zakłady wzajemne; gry losowe i zakłady wzajemne

Przewodniczący / Sędziowie:
Michał Sowiński
Beata Blankiewicz-Wóltańska
Tomasz Zawiślak (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 933/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 13:00

Sala: Sala F

Organ administracji: Naczelny Sąd Lekarski

Symbol: 6480

Przedmiot: Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udostępnienia informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Kwiecińska (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Andrzej Wieczorek


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1434/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 13:00

Sala: Sala G

Organ administracji: Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Symbol: 6271

Przedmiot: Odmowa nadania statusu uchodźcy

odmowa nadania statusu uchodźcy

Przewodniczący / Sędziowie:
Wanda Zielińska-Baran
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 902/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 13:00

Sala: Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla
Wojciech Sawczuk (spr.)
Tomasz Stawecki


Sygnatura akt: I SA/Wa 1106/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 13:05

Sala: Sala A

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

zasiłek pielęgnacyjny

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Dariusz Chaciński (spr.)
Monika Sawa


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1480/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 13:10

Sala: Sala C

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6013

Przedmiot: Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

odmowa uchylenia decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Artur Kuś
Mirosław Montowski (spr.)
Andrzej Siwek


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 527/19

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 13:10

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oraz przepisów o czasie pracy kierowców

nałożenie kary pieniężnej w transporcie drogowym

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński (spr.)
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak


Sygnatura akt: IV SA/Wa 850/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 13:20

Sala: Sala H

Organ administracji: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Kairze

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa wydania dokumentu podróży

odmowa wydania wizy Schengen

Przewodniczący / Sędziowie:
Tomasz Wykowski
Kaja Angerman (spr.)
Grzegorz Rząsa


Sygnatura akt: I SA/Wa 1198/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 13:20

Sala: Sala A

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6320

Przedmiot: Zasiłek celowy

odmowa przyznania zasiłku celowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Jędrzejewska-Jaroszewicz
Dariusz Chaciński
Monika Sawa (spr.)


Sygnatura akt: II SA/Wa 924/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 13:20

Sala: Sala F

Organ administracji: Minister Sprawiedliwości

Symbol: 6199

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6199

sprzeciw wobec kandydatury na wykładowcę

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Kwiecińska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Andrzej Wieczorek (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 622/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 13:30

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska
asesor Piotr Dębkowski
Waldemar Śledzik (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 621/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 13:30

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska
asesor Piotr Dębkowski
Waldemar Śledzik (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1634/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 13:30

Sala: Sala G

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen

Przewodniczący / Sędziowie:
Wanda Zielińska-Baran
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Paweł Dańczak


Sygnatura akt: VII SA/Wa 683/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 13:30

Sala: Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Symbol: 6034

Przedmiot: zjazdy z dróg publicznych

Odmowa wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu

Przewodniczący / Sędziowie:
Bogusław Cieśla (spr.)
Wojciech Sawczuk
Tomasz Stawecki


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2018/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 13:40

Sala: Sala H

Organ administracji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Symbol: 6139

Przedmiot: Inne o symbolu 6139

wstrzymanie użytkowania instalacji

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Rząsa
asesor Anna Sidorowska-Ciesielska (spr.)
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: II SA/Wa 1791/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 13:40

Sala: Sala F

Organ administracji: Centralna Komisja Lekarska

Symbol: 6195

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6195

zdolność do służby wojskowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Kwiecińska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
Andrzej Wieczorek


Sygnatura akt: IV SA/Wa 797/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 14:00

Sala: Sala H

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen

Przewodniczący / Sędziowie:
Grzegorz Rząsa
asesor Anna Sidorowska-Ciesielska (spr.)
Tomasz Wykowski


Sygnatura akt: III SA/Wa 330/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 14:00

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6113

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób prawnych

uchylenie w całości decyzji określającej wysokość zobowiązanie podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2010 r. i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska (spr.)
asesor Piotr Dębkowski
Waldemar Śledzik


Sygnatura akt: II SA/Wa 552/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 14:00

Sala: Sala F

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6192

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wyłączenia stosowania przepisów

Przewodniczący / Sędziowie:
Ewa Kwiecińska (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
Andrzej Wieczorek


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1785/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 14:00

Sala: Sala G

Organ administracji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący / Sędziowie:
Wanda Zielińska-Baran
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Paweł Dańczak


Sygnatura akt: III SA/Wa 781/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 14:30

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6114

Przedmiot: Podatek od spadków i darowizn

ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Waksmundzka-Karasińska
asesor Piotr Dębkowski
Waldemar Śledzik (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 3026/18

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 14:30

Sala: Sala G

Organ administracji: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej W Teheranie

Symbol: 6272

Przedmiot: Odmowa wydania wizy pobytowej i wydalenie z terytorium RP

Rozpozanie sprawy w trybie art. 179a ustawy ppsa

Przewodniczący / Sędziowie:
Wanda Zielińska-Baran
Joanna Borkowska
asesor Paweł Dańczak (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2115/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2019-11-13

Godzina: 15:00

Sala: Sala G

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6411/6150

Przedmiot: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przewodniczący / Sędziowie:
Wanda Zielińska-Baran
Joanna Borkowska (spr.)
asesor Paweł Dańczak


Metryczka
 • wytworzono:
  02-04-2014
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  02-04-2014 14:54
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  04-01-2016 14:29
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 142978
×

Wyszukaj w serwisie

Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności. Deklaracja dostępności
×