Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2018-09-16 do dnia 2018-12-15.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
VII
VII SA/Wa 429/18
2018-11-15
08:50
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Krystyna Tomaszewska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 384/18
2018-11-15
09:00
Sala B Radom
Komendant Główny Straży Granicznej
6212 - Równoważnik pieniężny za brak lokalu

wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2018 r. sygn. akt VIII SA/Wa 408/17
Justyna Mazur
Sławomir Fularski
Renata Nawrot (spr.)
Oddalono skargę o wznowienie postępowania
VII
VII SA/Wa 633/18
2018-11-15
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Izabela Ostrowska
Grzegorz Rudnicki
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 526/17
2018-11-15
09:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki; Wynalazki


Magdalena Maliszewska (spr.)
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 729/18
2018-11-15
09:00
Sala D
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa uchylenia decyzji
Iwona Kosińska
Elżbieta Lenart
Joanna Skiba (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 859/18
2018-11-15
09:00
Sala F
Rada Miasta St. Warszawy
6391/6262 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6262; Inne z zakresu symbolu sprawy 6262


Maria Werpachowska
Przemysław Szustakiewicz (spr.)
Janusz Walawski
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 726/18
2018-11-15
09:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej
Marek Krawczak (spr.)
Izabella Janson
Bożena Zwolenik
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1481/18
2018-11-15
09:00
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Odmowa przyznania odszkodowania
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III
III SA/Wa 195/18
2018-11-15
09:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa uchylenia w całości decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za listopad 2015 r.
Alojzy Skrodzki (spr.)
Włodzimierz Gurba
Tomasz Sałek
Uchylono zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 860/18
2018-11-15
09:20
Sala F
Rada Miasta St. Warszawy
6391/6262 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6262; Inne z zakresu symbolu sprawy 6262


Maria Werpachowska
Przemysław Szustakiewicz
Janusz Walawski (spr.)
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 583/18
2018-11-15
09:20
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego
Marek Krawczak
Izabella Janson (spr.)
Bożena Zwolenik
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 791/18
2018-11-15
09:20
Sala D
Minister Inwestycji i Rozwoju
6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Iwona Kosińska (spr.)
Elżbieta Lenart
Joanna Skiba
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1194/18
2018-11-15
09:25
Sala G
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
6099 - Inne dla symbolu 6099

Odmowa zwolnienia od zakazów
Anna Falkiewicz-Kluj
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 636/18
2018-11-15
09:30
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

odmowa uchylenia decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym, po wznowieniu postępowania
Justyna Mazur (spr.)
Sławomir Fularski
Renata Nawrot
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 559/18
2018-11-15
09:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Krystyna Tomaszewska
Izabela Ostrowska (spr.)
Grzegorz Rudnicki
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 32/18
2018-11-15
09:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2015 r. i 2016 r.
Alojzy Skrodzki
Włodzimierz Gurba (spr.)
Tomasz Sałek
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 527/17
2018-11-15
09:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki; Wynalazki


Magdalena Maliszewska (spr.)
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Odroczono rozprawę
I
I SA/Wa 809/18
2018-11-15
09:40
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2017 r. sygn. akt I SAB/Wa 156/17
Iwona Kosińska
Elżbieta Lenart
Joanna Skiba (spr.)
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 861/18
2018-11-15
09:40
Sala F
Rada Miasta St. Warszawy
6391/6269 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6269; Inne z zakresu symbolu sprawy 6269


Maria Werpachowska (spr.)
Przemysław Szustakiewicz
Janusz Walawski
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 1099/18
2018-11-15
09:50
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

zwrot środków przekazanych tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Marek Krawczak
Izabella Janson
Bożena Zwolenik (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 586/18
2018-11-15
09:50
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Ustalenie odszkodowania
Anna Falkiewicz-Kluj
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska (spr.)
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 580/18
2018-11-15
10:00
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na budowę

Wniesienie sprzeciwu
Krystyna Tomaszewska
Izabela Ostrowska
Grzegorz Rudnicki (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1916/17
2018-11-15
10:00
Sala F
Prezes Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie
6219 - Inne o symbolu podstawowym 621

zobowiązanie do zwrotu świadczenia mieszkaniowego
Maria Werpachowska
Przemysław Szustakiewicz (spr.)
Janusz Walawski
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 162/18
2018-11-15
10:00
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25.03.2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 559/14
Iwona Kosińska
Elżbieta Lenart (spr.)
Joanna Skiba
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 352/18
2018-11-15
10:00
Sala B Radom
Minister Finansów
6019 - inny dla grupy 6019

ulga w spłacie opłaty legalizacyjnej
Justyna Mazur
Sławomir Fularski (spr.)
Renata Nawrot
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 1968/18
2018-11-15
10:00
Sala E
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Alojzy Skrodzki
Włodzimierz Gurba
Tomasz Sałek (spr.)
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1549/18
2018-11-15
10:05
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6461 - Wynalazki

Ponowne rozpoznanie przez sąd sprawy w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie patentu na wynalazek
Pamela Kuraś-Dębecka (spr.)
Sławomir Kozik
Magdalena Maliszewska
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 163/18
2018-11-15
10:15
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25.03.2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 556/14
Iwona Kosińska
Elżbieta Lenart (spr.)
Joanna Skiba
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 3265/17
2018-11-15
10:15
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Odmowa ustalenia warunków zabudowy
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 476/18
2018-11-15
10:20
Sala F
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
6140 - Umorzenie postępowania administracyjnego

umorzenie postępowania
Maria Werpachowska (spr.)
Przemysław Szustakiewicz
Janusz Walawski
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 878/18
2018-11-15
10:20
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej
Marek Krawczak (spr.)
Izabella Janson
Bożena Zwolenik
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 142/18
2018-11-15
10:30
Sala E
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okresy rozliczeniowe od grudnia 2009 r. do maja 2010 r.
Alojzy Skrodzki (spr.)
Włodzimierz Gurba
Tomasz Sałek
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 622/18
2018-11-15
10:30
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków

Odmowa wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Izabela Ostrowska
Grzegorz Rudnicki
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 164/18
2018-11-15
10:30
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17.12.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 554/14
Iwona Kosińska
Elżbieta Lenart (spr.)
Joanna Skiba
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VIII
VIII SA/Wa 590/18
2018-11-15
10:30
Sala B Radom
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oraz przepisów o czasie pracy kierowców

nałożenie kary pieniężnej w transporcie drogowym
Justyna Mazur
Sławomir Fularski
Renata Nawrot (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1972/17
2018-11-15
10:40
Sala F
Prokurator Generalny
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Maria Werpachowska
Przemysław Szustakiewicz (spr.)
Janusz Walawski
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1995/18
2018-11-15
10:40
Sala G
Minister Inwestycji i Rozwoju
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Ustalenie odszkodowania
Anna Falkiewicz-Kluj
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 165/18
2018-11-15
10:45
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25.03.2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 558/14
Iwona Kosińska
Elżbieta Lenart (spr.)
Joanna Skiba
Orzeczono o wymierzeniu grzywny za niewykonanie wyroku-art. 154 PoPPSA
Oddalono skargę w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VI
VI SA/Wa 1147/18
2018-11-15
10:45
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6254 - Usługi telekomunikacyjne i eksploatacja sieci telekomunikacyjnych

Uchylenie w części oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym (HQA) i utrzymanie w pozostałym zakresie tej oferty w mocy
Magdalena Maliszewska
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 1012/18
2018-11-15
10:50
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Marek Krawczak
Izabella Janson
Bożena Zwolenik (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 225/18
2018-11-15
11:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2009 r., 2010 r. i 2011 r.
Alojzy Skrodzki
Włodzimierz Gurba (spr.)
Tomasz Sałek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
VII
VII SA/Wa 654/18
2018-11-15
11:00
Sala A
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Odmowa skreślenia z rejestru zabytków

Odmowa skreślenia z rejestru zabytków
Krystyna Tomaszewska
Izabela Ostrowska
Grzegorz Rudnicki (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 295/18
2018-11-15
11:00
Sala F
Minister Obrony Narodowej
6191 - Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Maria Werpachowska (spr.)
Przemysław Szustakiewicz
Janusz Walawski
Stwierdzono nieważność decyzji I i II instancji
VIII
VIII SA/Wa 576/18
2018-11-15
11:00
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6115 - Okreslenie wysokości zobowiązania pieniężnego.

ustalenie łącznego zobowiązania pieniężnego na 2018 rok
Justyna Mazur (spr.)
Sławomir Fularski
Renata Nawrot
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 853/18
2018-11-15
11:05
Sala D
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie wychowawcze 500+
Iwona Kosińska (spr.)
Elżbieta Lenart
Joanna Skiba
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1941/18
2018-11-15
11:05
Sala G
Rada Miejska w Nasielsku
6401/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Anna Falkiewicz-Kluj
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska (spr.)
Stwierdzono nieważność uchwały w części
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 854/18
2018-11-15
11:15
Sala D
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
Iwona Kosińska (spr.)
Elżbieta Lenart
Joanna Skiba
Uchylono decyzję I i II instancji
VI
VI SA/Wa 265/18
2018-11-15
11:20
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239; Inne dla grupy 6239


Magdalena Maliszewska (spr.)
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1269/18
2018-11-15
11:20
Sala F
Minister Edukacji Narodowej
6190 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6190; Inne z zakresu symbolu sprawy 6190


Maria Werpachowska (spr.)
Przemysław Szustakiewicz
Janusz Walawski
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 143/18
2018-11-15
11:30
Sala E
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za poszczególne okresy rozliczeniowe 2009 r. i 2010 r.
Alojzy Skrodzki
Włodzimierz Gurba
Tomasz Sałek (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 453/18
2018-11-15
11:30
Sala B Radom
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6019 - inny dla grupy 6019

udzielenie pozwolenia na użytkowanie
Justyna Mazur
Sławomir Fularski (spr.)
Renata Nawrot
Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1793/18
2018-11-15
11:45
Sala G
SKO w Warszawie
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu; Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu; Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu


Anna Falkiewicz-Kluj
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska (spr.)
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2018-11-29
VI
VI SA/Wa 1325/18
2018-11-15
11:45
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Umorzenie postępowania w sprawie prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki oraz nałożenie kary pieniężnej
Magdalena Maliszewska
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Zdjęto z wokandy
I
I SA/Wa 2249/17
2018-11-15
11:50
Sala D
SKO w Warszawie
6281 - Regulacje spraw majątkowych; Regulacje spraw majątkowych


Elżbieta Lenart (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I
I SA/Wa 855/18
2018-11-15
11:55
Sala D
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632; Inne o symbolu podstawowym 632


Elżbieta Lenart (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
Uchylono decyzję I i II instancji
VIII
VIII SA/Wa 653/18
2018-11-15
12:00
Sala B Radom
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

nakaz rozbiórki garaży
Justyna Mazur
Sławomir Fularski
Renata Nawrot (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 652/18
2018-11-15
12:00
Sala B Radom
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

nakaz rozbiórki stróżówki
Justyna Mazur
Sławomir Fularski
Renata Nawrot (spr.)
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 449/18
2018-11-15
12:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Izabela Ostrowska
Grzegorz Rudnicki
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 640/18
2018-11-15
12:30
Sala F
Rada Miasta St. Warszawy
6391/6269 - Wybór wiceprzewodniczącego rady

stwierdzenie nieważności uchwał Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 14 listopada 2017 r.
Iwona Maciejuk (spr.)
Przemysław Szustakiewicz
Janusz Walawski
I
I SA/Wa 879/18
2018-11-15
12:30
Sala D
SKO w Ciechanowie
6320 - Zasiłek celowy

przyznanie zasiłku celowego
Iwona Kosińska
Elżbieta Lenart
Joanna Skiba (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 1442/18
2018-11-15
12:30
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa wydania zezwolenia na osiedlanie się na terytorium RP

Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt stały
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 2366/18
2018-11-15
12:30
Sala E
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Alojzy Skrodzki (spr.)
Włodzimierz Gurba
Tomasz Sałek
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2018-11-29
I
I SA/Wa 789/18
2018-11-15
12:45
Sala D
SKO w Ostrołęce
6320 - Zasiłek celowy

świadczenie rodzinne
Iwona Kosińska (spr.)
Elżbieta Lenart
Joanna Skiba
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 1226/18
2018-11-15
12:50
Sala F
Minister Inwestycji i Rozwoju
6480 - Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Iwona Maciejuk
Przemysław Szustakiewicz
Janusz Walawski (spr.)
IV
IV SA/Wa 3226/17
2018-11-15
12:55
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Anna Falkiewicz-Kluj
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 3989/17
2018-11-15
13:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2012 r.
Alojzy Skrodzki
Włodzimierz Gurba (spr.)
Tomasz Sałek
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 296/18
2018-11-15
13:00
Sala A
SKO w Warszawie
6032 - inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

Ustalenie wysokości kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu
Krystyna Tomaszewska
Izabela Ostrowska (spr.)
Grzegorz Rudnicki
Oddalono skargę
I
I SA/Wa 822/18
2018-11-15
13:00
Sala D
SKO w Płocku
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

przyznanie prawa pobytu w mieszkaniu chronionym
Iwona Kosińska
Elżbieta Lenart
Joanna Skiba (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 657/18
2018-11-15
13:00
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa naliczenia i wypłaty oprocentowania od zwrotu nadpłaty
Justyna Mazur (spr.)
Sławomir Fularski
Renata Nawrot
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 557/18
2018-11-15
13:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Marek Krawczak
Izabella Janson (spr.)
Bożena Zwolenik
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2018-11-29
VI
VI SA/Wa 1562/18
2018-11-15
13:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Magdalena Maliszewska
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.)
Agnieszka Łąpieś-Rosińska
Zdjęto z wokandy
VI
VI SA/Wa 1137/18
2018-11-15
13:15
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii VII w pozostałych przypadkach
Magdalena Maliszewska
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 2024/17
2018-11-15
13:20
Sala F
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń

cofnięcie pozwolenia na broń palną myśliwską do celów łowieckich
Iwona Maciejuk
Przemysław Szustakiewicz (spr.)
Janusz Walawski
IV
IV SA/Wa 1651/18
2018-11-15
13:20
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Udzielenie cudzoziemcowi ochrony czasowej

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Anna Falkiewicz-Kluj
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 260/18
2018-11-15
13:30
Sala E
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz ze spółką za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za poszczególne okresy rozliczeniowe 2010 r. i 2011 r.
Alojzy Skrodzki
Włodzimierz Gurba
Tomasz Sałek (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
VII
VII SA/Wa 521/18
2018-11-15
13:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na użytkowanie obiektu

Stwierdzenie nieważności decyzji
Krystyna Tomaszewska
Izabela Ostrowska
Grzegorz Rudnicki (spr.)
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 479/18
2018-11-15
13:30
Sala B Radom
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

nakaz rozbiórki budynku inwentarskiego
Justyna Mazur
Sławomir Fularski (spr.)
Renata Nawrot
Oddalono skargę
VIII
VIII SA/Wa 478/18
2018-11-15
13:30
Sala B Radom
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

nakaz rozbiórki samowolnie zrealizowanej rozbudowy
Justyna Mazur
Sławomir Fularski (spr.)
Renata Nawrot
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 1017/18
2018-11-15
13:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek
Marek Krawczak (spr.)
Izabella Janson
Bożena Zwolenik
Oddalono skargę
VI
VI SA/Wa 1543/18
2018-11-15
13:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6035 - Przejazd pojazdem nienormatywnym

Kara pieniężna za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
Magdalena Maliszewska
Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz
Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.)
Oddalono skargę
II
II SA/Wa 611/18
2018-11-15
13:40
Sala F
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
6480 - Odmowa udzielenia informacji publicznej

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Iwona Maciejuk (spr.)
Przemysław Szustakiewicz
Janusz Walawski
IV
IV SA/Wa 1596/18
2018-11-15
13:45
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Zobowiązanie cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt stały
Anna Falkiewicz-Kluj (spr.)
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska
Oddalono skargę
VII
VII SA/Wa 46/18
2018-11-15
13:50
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nałożenie obowiązku wykonania określonych robót budowlanych
Krystyna Tomaszewska
Izabela Ostrowska (spr.)
Grzegorz Rudnicki
Oddalono skargę
V
V SA/Wa 508/18
2018-11-15
13:50
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6111 - Podatek akcyzowy /od akcyzy/

określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym
Marek Krawczak
Izabella Janson (spr.)
Bożena Zwolenik
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 261/18
2018-11-15
14:00
Sala E
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Alojzy Skrodzki (spr.)
Włodzimierz Gurba
Tomasz Sałek
Uchylono zaskarżoną interpretację
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II
II SA/Wa 2071/17
2018-11-15
14:10
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Iwona Maciejuk
Przemysław Szustakiewicz (spr.)
Janusz Walawski
VIII
VIII SA/Wa 680/18
2018-11-15
14:10
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

uchylenie decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług
Justyna Mazur (spr.)
Sławomir Fularski
Renata Nawrot
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 111/18
2018-11-15
14:10
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Ustalenie odszkodowania
Anna Falkiewicz-Kluj
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska
Uchylono decyzję I i II instancji
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
V
V SA/Wa 1062/18
2018-11-15
14:20
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek
Marek Krawczak
Izabella Janson
Bożena Zwolenik (spr.)
Uchylono zaskarżoną decyzję
II
II SA/Wa 856/18
2018-11-15
14:25
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Inne z zakresu symbolu sprawy 650

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Iwona Maciejuk (spr.)
Przemysław Szustakiewicz
Janusz Walawski
III
III SA/Wa 203/18
2018-11-15
14:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do kwietnia 2013 r. oraz zabezpieczenie jej na majątku podatnika
Alojzy Skrodzki
Włodzimierz Gurba (spr.)
Tomasz Sałek
Uchylono zaskarżoną decyzję
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
IV
IV SA/Wa 1981/18
2018-11-15
14:35
Sala G
Minister Inwestycji i Rozwoju
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Anna Falkiewicz-Kluj
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska (spr.)
Oddalono skargę
III
III SA/Wa 180/18
2018-11-15
15:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r. i 2015 r.
Alojzy Skrodzki
Włodzimierz Gurba
Tomasz Sałek (spr.)
Oddalono skargę
IV
IV SA/Wa 2238/18
2018-11-15
15:00
Sala G
Minister Inwestycji i Rozwoju
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego

Ustalenie lokalizacji inwestycji
Anna Falkiewicz-Kluj
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska (spr.)
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
IV
IV SA/Wa 2237/18
2018-11-15
15:00
Sala G
Minister Inwestycji i Rozwoju
6152 - Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego; Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego


Anna Falkiewicz-Kluj
Aleksandra Westra
Anita Wielopolska (spr.)
Połączono do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach ...i zarządzono prowadzenie postępowania pod sygn...
Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 2018-11-29


Ilość wizyt na stronie: 104437
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: (22) 553 70 00
fax: (22) 826 92 92
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl