Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2018-03-25 do dnia 2018-06-23.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Przewodniczący
Sędziowie
VI
VI SA/Wa 1977/17
2018-05-24
08:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
6239 - Inne dla grupy 6239; Inne dla grupy 6239


Jakub Linkowski (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 2268/17
2018-05-24
08:50
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Dorota Dziedzic - Chojnacka (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VIII
VIII SA/Wa 526/17
2018-05-24
09:00
Sala B Radom
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6550 - płatności obszarowe

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Renata Nawrot (spr.)
Sławomir Fularski
Iwona Szymanowicz-Nowak
VII
VII SA/Wa 1800/17
2018-05-24
09:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
Paweł Groński
Mirosława Kowalska
Jadwiga Smołucha (spr.)
III
III SA/Wa 2691/17
2018-05-24
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

podatek od towarów i usług za IV kwartał 2014 r.
Włodzimierz Gurba (spr.)
Dorota Dziedzic - Chojnacka
Ewa Izabela Fiedorowicz
IV
IV SA/Wa 805/18
2018-05-24
09:00
Sala G
Rada Gminy Stare Babice
6391/6099 - Inne dla symbolu 6099

Uchwalenie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
Anna Szymańska (spr.)
Katarzyna Golat
Jarosław Łuczaj
VI
VI SA/Wa 2377/17
2018-05-24
09:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Odmowa udzielenia dodatkowego prawa ochronnego dla produktu.
Jakub Linkowski
Aneta Lemiesz (spr.)
Danuta Szydłowska
V
V SA/Wa 1809/17
2018-05-24
09:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
6535 - Naruszenie dyscypliny budżetowej.

odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Piotr Piszczek
Arkadiusz Tomczak
II
II SA/Wa 1745/17
2018-05-24
09:00
Sala F
Miasto stołeczne Warszawa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Warszawy
6391/6219 - Inne o symbolu podstawowym 621

niewyrażenie zgody na zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu
Sławomir Antoniuk (spr.)
Andrzej Góraj
Iwona Maciejuk
III
III SA/Wa 2373/17
2018-05-24
09:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r.
Agnieszka Olesińska (spr.)
Waldemar Śledzik
asesor Agnieszka Wąsikowska
I
I SA/Wa 7/18
2018-05-24
09:00
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14.01.2014 r., sygn. akt I SAB/Wa 620/13
Dariusz Chaciński (spr.)
Jolanta Dargas
Magdalena Durzyńska
VIII
VIII SA/Wa 41/18
2018-05-24
09:20
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6153 - Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
Renata Nawrot
Sławomir Fularski
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
II
II SA/Wa 1882/17
2018-05-24
09:20
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

zwolnienie z zajmowanego stanowiska i przeniesienie do dyspozycji Komendanta Głównego Policji
Sławomir Antoniuk
Andrzej Góraj
Iwona Maciejuk (spr.)
I
I SA/Wa 2002/17
2018-05-24
09:20
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 08.09.2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 429/16
Dariusz Chaciński
Jolanta Dargas
Magdalena Durzyńska (spr.)
VII
VII SA/Wa 1801/17
2018-05-24
09:30
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
Paweł Groński
Mirosława Kowalska
Jadwiga Smołucha (spr.)
III
III SA/Wa 1878/17
2018-05-24
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2010 r., 2011 r., 2012 r.
Włodzimierz Gurba
Dorota Dziedzic - Chojnacka
Ewa Izabela Fiedorowicz
IV
IV SA/Wa 634/18
2018-05-24
09:30
Sala G
Rada Miasta Milanówek
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Anna Szymańska
Katarzyna Golat
Jarosław Łuczaj (spr.)
V
V SA/Wa 1270/17
2018-05-24
09:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Siedlcach
6531 - Dotacje

ustalenie wysokości dotacji przypadającej do zwrotu
Irena Jakubiec-Kudiura
Piotr Piszczek (spr.)
Arkadiusz Tomczak
III
III SA/Wa 2245/17
2018-05-24
09:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z pozostałymi członkami zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe z tytułu pobranego a niewpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych za poszczególne okresy rozliczeniowe 2012 r.
Agnieszka Olesińska
Waldemar Śledzik (spr.)
asesor Agnieszka Wąsikowska
III
III SA/Wa 2246/17
2018-05-24
09:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z pozostałymi członkami zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za poszczególne okresy rozliczeniowe 2012 r.
Agnieszka Olesińska
Waldemar Śledzik (spr.)
asesor Agnieszka Wąsikowska
VI
VI SA/Wa 384/18
2018-05-24
09:35
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Energii
6049 - Inne dla grupy 6049

Określenie wysokości opłaty zapasowej (za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2016 r.).
Jakub Linkowski (spr.)
Aneta Lemiesz
Danuta Szydłowska
VIII
VIII SA/Wa 86/18
2018-05-24
09:40
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa umorzenia nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna
Renata Nawrot (spr.)
Sławomir Fularski
Iwona Szymanowicz-Nowak
II
II SA/Wa 1731/17
2018-05-24
09:40
Sala F
Komendant Główny Straży Granicznej
6193 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6193

świadczenia związane z pełnieniem służby w ponadnormatywnym wymiarze w latach 2001-2005
Sławomir Antoniuk (spr.)
Andrzej Góraj
Iwona Maciejuk
I
I SA/Wa 380/18
2018-05-24
09:40
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 08.03.2016 r., sygn. akt I SAB/Wa 769/15
Dariusz Chaciński
Jolanta Dargas (spr.)
Magdalena Durzyńska
VIII
VIII SA/Wa 33/18
2018-05-24
10:00
Sala B Radom
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
6194 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6194

odmowa wypłaty uposażenia z tytułu urlopu macierzyńskiego
Renata Nawrot
Sławomir Fularski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
VII
VII SA/Wa 1802/17
2018-05-24
10:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
Paweł Groński
Mirosława Kowalska
Jadwiga Smołucha (spr.)
III
III SA/Wa 1048/18
2018-05-24
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r.
Włodzimierz Gurba
Dorota Dziedzic - Chojnacka (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz
IV
IV SA/Wa 423/18
2018-05-24
10:00
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Ustalenie odszkodowania
Anna Szymańska
Katarzyna Golat (spr.)
Jarosław Łuczaj
VI
VI SA/Wa 2522/17
2018-05-24
10:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Kom. Egz. II stopnia przy Min. Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy

Ustalenie wyniku egzaminu adwokackiego.
Jakub Linkowski
Aneta Lemiesz (spr.)
Danuta Szydłowska
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 1544/17
2018-05-24
10:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych
Irena Jakubiec-Kudiura
Piotr Piszczek
Arkadiusz Tomczak (spr.)
II
II SA/Wa 1953/17
2018-05-24
10:00
Sala F
SKO w Płocku
6210 - Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy
Sławomir Antoniuk
Andrzej Góraj
Iwona Maciejuk (spr.)
III
III SA/Wa 73/17
2018-05-24
10:00
Sala E
SKO w Siedlcach
6116 - Łączne zobowiązania podatkowe

ustalenie wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego na 2016 r.
Agnieszka Olesińska
Waldemar Śledzik
asesor Agnieszka Wąsikowska
I
I SA/Wa 1715/17
2018-05-24
10:00
Sala D
Prezydent m.st. Warszawy
644/6076 - Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich

niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 05.11.2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 409/13
Dariusz Chaciński
Jolanta Dargas
Magdalena Durzyńska (spr.)
IV
IV SA/Wa 3430/17
2018-05-24
10:20
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Anna Szymańska
Katarzyna Golat
Jarosław Łuczaj (spr.)
II
II SA/Wa 1923/17
2018-05-24
10:20
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Świadczenie w drodze wyjątku

odmowa przyznania świadczenia w drodze wyjątku
Sławomir Antoniuk
Andrzej Góraj (spr.)
Iwona Maciejuk
I
I SA/Wa 270/18
2018-05-24
10:20
Sala D
SKO w Warszawie
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego
Dariusz Chaciński
Jolanta Dargas (spr.)
Magdalena Durzyńska
VI
VI SA/Wa 212/18
2018-05-24
10:25
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Kom.Egz.II St.Nr.3 przy Min.Spr.do rozp.odw.od uchw.o wyn.egz.adw.,który zost.przep.w dn.28-31.03.17
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy

Ustalenie wyniku egzaminu adwokackiego.
Jakub Linkowski
Aneta Lemiesz
Danuta Szydłowska (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 58/18
2018-05-24
10:30
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6160 - Zapobieganie degradacji gruntów

nakaz usunięcia odpadów
Renata Nawrot (spr.)
Sławomir Fularski
Iwona Szymanowicz-Nowak
VII
VII SA/Wa 1766/17
2018-05-24
10:30
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego; Zatwierdzenie projektu budowlanego


Paweł Groński (spr.)
Mirosława Kowalska
Jadwiga Smołucha
Zdjęto z wokandy
VII
VII SA/Wa 964/18
2018-05-24
10:30
Sala A
Minister Inwestycji i Rozwoju
6010 - Pozwolenie na budowę

odmowa zmiany decyzji ostatecznej
Paweł Groński (spr.)
Mirosława Kowalska
Jadwiga Smołucha
III
III SA/Wa 961/18
2018-05-24
10:30
Sala C
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za grudzień 2008 r.
Włodzimierz Gurba (spr.)
Dorota Dziedzic - Chojnacka
Ewa Izabela Fiedorowicz
V
V SA/Wa 1992/17
2018-05-24
10:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

stwierdzenie nieważności decyzji
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Piotr Piszczek
Arkadiusz Tomczak
III
III SA/Wa 2261/17
2018-05-24
10:30
Sala E
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Agnieszka Olesińska (spr.)
Waldemar Śledzik
asesor Agnieszka Wąsikowska
II
II SA/Wa 1693/17
2018-05-24
10:35
Sala F
Minister Obrony Narodowej
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

przyznanie miesięcznego dodatku słuzbowego
Sławomir Antoniuk (spr.)
Andrzej Góraj
Iwona Maciejuk
IV
IV SA/Wa 2931/17
2018-05-24
10:40
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Anna Szymańska
Katarzyna Golat (spr.)
Jarosław Łuczaj
IV
IV SA/Wa 2932/17
2018-05-24
10:40
Sala G
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Anna Szymańska
Katarzyna Golat (spr.)
Jarosław Łuczaj
I
I SA/Wa 1367/17
2018-05-24
10:40
Sala D
SKO w Warszawie
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa ustanowienia prawa użytkowania wieczystego
Dariusz Chaciński
Jolanta Dargas
Magdalena Durzyńska (spr.)
VI
VI SA/Wa 414/18
2018-05-24
10:50
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Sprawiedliwości
6170 - Adwokaci i aplikanci adwokaccy

Ustalenie wyniku wstępnego na aplikację adwokacką.
Jakub Linkowski (spr.)
Aneta Lemiesz
Danuta Szydłowska
VIII
VIII SA/Wa 16/18
2018-05-24
11:00
Sala B Radom
Wojewoda Mazowiecki-Delegatura w Radomiu
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
Renata Nawrot
Sławomir Fularski
Iwona Szymanowicz-Nowak (spr.)
VII
VII SA/Wa 1767/17
2018-05-24
11:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami

Nakaz doprowadzenia inwestycji do stanu zgodnego z decyzją
Paweł Groński (spr.)
Mirosława Kowalska
Jadwiga Smołucha
III
III SA/Wa 1929/17
2018-05-24
11:00
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Włodzimierz Gurba
Dorota Dziedzic - Chojnacka
Ewa Izabela Fiedorowicz
V
V SA/Wa 1397/17
2018-05-24
11:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy finansowej ze śrofków unijnych
Irena Jakubiec-Kudiura
Piotr Piszczek
Arkadiusz Tomczak (spr.)
III
III SA/Wa 2343/17
2018-05-24
11:00
Sala E
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Agnieszka Olesińska
Waldemar Śledzik (spr.)
asesor Agnieszka Wąsikowska
I
I SA/Wa 310/18
2018-05-24
11:00
Sala D
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

odmowa stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Dariusz Chaciński
Jolanta Dargas (spr.)
Magdalena Durzyńska
VI
VI SA/Wa 356/18
2018-05-24
11:15
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Odmowa skierowania na leczenie poza granicami kraju oraz nie wyrażenie zgody na pokrycie kosztów transportu.
Jakub Linkowski
Aneta Lemiesz
Danuta Szydłowska (spr.)
VII
VII SA/Wa 1857/17
2018-05-24
11:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Paweł Groński (spr.)
Mirosława Kowalska
Jadwiga Smołucha
IV
IV SA/Wa 2984/17
2018-05-24
11:20
Sala G
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6272 - Odmowa przedłużenia zezwolenia na pobyt czasowy

Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
Anna Szymańska (spr.)
Katarzyna Golat
Jarosław Łuczaj
VIII
VIII SA/Wa 19/18
2018-05-24
11:30
Sala B Radom
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

ustalenie kwoty nienaleznie pobranych płatności z tytułu renty strukturalnej
Renata Nawrot
Sławomir Fularski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
III
III SA/Wa 2390/17
2018-05-24
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2013 r.
Włodzimierz Gurba
Dorota Dziedzic - Chojnacka (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz
III
III SA/Wa 1716/17
2018-05-24
11:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

określenie wysokości zobowiązania podatkowego oraz straty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 r.
Agnieszka Olesińska
Waldemar Śledzik
asesor Agnieszka Wąsikowska
VI
VI SA/Wa 318/18
2018-05-24
11:40
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.
Jakub Linkowski
Aneta Lemiesz (spr.)
Danuta Szydłowska
VI
VI SA/Wa 398/18
2018-05-24
11:55
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.
Jakub Linkowski (spr.)
Aneta Lemiesz
Danuta Szydłowska
V
V SA/Wa 1281/17
2018-05-24
12:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Rozwoju i Finansów
6531 - Dotacje; Dotacje; Dotacje


Andrzej Kania (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
II
II SA/Wa 397/18
2018-05-24
12:00
Sala F
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UW
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyjęcia na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia
Danuta Kania (spr.)
Andrzej Góraj
Iwona Maciejuk
VI
VI SA/Wa 277/18
2018-05-24
12:10
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Jakub Linkowski
Aneta Lemiesz
Danuta Szydłowska (spr.)
III
III SA/Wa 2032/17
2018-05-24
12:15
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Jarosław Trelka (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
II
II SA/Wa 1246/17
2018-05-24
12:20
Sala F
Odwoławcza Komisja Stypendialna Uniwersytetu Warszawskiego
6143 - Sprawy kandydatów na studia i studentów

odmowa przyznania stypendium socjalnego
Danuta Kania (spr.)
Andrzej Góraj
Iwona Maciejuk
III
III SA/Wa 1821/17
2018-05-24
12:20
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych; Podatek dochodowy od osób prawnych


Matylda Arnold-Rogiewicz (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
I
I SA/Wa 1934/17
2018-05-24
12:20
Sala D
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

potwierdzenie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu
Dariusz Chaciński (spr.)
Jolanta Dargas
Magdalena Durzyńska
VI
VI SA/Wa 468/18
2018-05-24
12:25
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.
Jakub Linkowski
Aneta Lemiesz
Danuta Szydłowska (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 163/18
2018-05-24
12:30
Sala B Radom
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Radomiu
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników
Renata Nawrot
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
VII
VII SA/Wa 1891/17
2018-05-24
12:30
Sala A
SKO w Ostrołęce
6030 - Rejestracja pojazdu

Uchylenie decyzji ostatecznej i odmowa rejestracji pojazdu
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Mirosława Kowalska
Jadwiga Smołucha
III
III SA/Wa 2686/17
2018-05-24
12:30
Sala C
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Wpłata na rzecz funduszu; Wpłata na rzecz funduszu


Włodzimierz Gurba (spr.)
Dorota Dziedzic - Chojnacka
Ewa Izabela Fiedorowicz
III
III SA/Wa 2290/17
2018-05-24
12:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

ustalenie wysokości zobowiązania w podatku od spadków i darowizn
Agnieszka Olesińska (spr.)
Waldemar Śledzik
asesor Agnieszka Wąsikowska
III
III SA/Wa 2292/17
2018-05-24
12:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

ustalenie wysokości zobowiązania w podatku od spadków i darowizn
Agnieszka Olesińska (spr.)
Waldemar Śledzik
asesor Agnieszka Wąsikowska
III
III SA/Wa 2291/17
2018-05-24
12:30
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6114 - Podatek od spadków i darowizn

ustalenie wysokości zobowiązania w podatku od spadków i darowizn
Agnieszka Olesińska (spr.)
Waldemar Śledzik
asesor Agnieszka Wąsikowska
VI
VI SA/Wa 288/18
2018-05-24
12:40
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za wykonywanie przejazdu po drodze krajowej z naruszeniem obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej.
Jakub Linkowski (spr.)
Aneta Lemiesz
Danuta Szydłowska
II
II SA/Wa 33/18
2018-05-24
12:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

zwolnienie ze służby w Policji
Danuta Kania
Andrzej Góraj (spr.)
Iwona Maciejuk
I
I SA/Wa 1935/17
2018-05-24
12:40
Sala D
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

potwierdzenie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu
Dariusz Chaciński (spr.)
Jolanta Dargas
Magdalena Durzyńska
VIII
VIII SA/Wa 80/18
2018-05-24
12:50
Sala B Radom
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oraz przepisów o czasie pracy kierowców

nałożenie kary pieniężnej w transporcie drogowym
Renata Nawrot
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
VII
VII SA/Wa 1922/17
2018-05-24
13:00
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Stwierdzenie wydania decyzji ostatecznej z naruszeniem prawa i odmowa jej uchylenia
Krystyna Tomaszewska
Mirosława Kowalska
Jadwiga Smołucha (spr.)
III
III SA/Wa 2985/17
2018-05-24
13:00
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Włodzimierz Gurba
Dorota Dziedzic - Chojnacka
Ewa Izabela Fiedorowicz
IV
IV SA/Wa 245/18
2018-05-24
13:00
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Anna Szymańska
Katarzyna Golat (spr.)
Jarosław Łuczaj
V
V SA/Wa 560/18
2018-05-24
13:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Ministerstwo Energii-Departament Funduszy Europejskich
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Irena Jakubiec-Kudiura
Piotr Piszczek
Arkadiusz Tomczak (spr.)
III
III SA/Wa 2220/17
2018-05-24
13:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

odmowa wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych
Agnieszka Olesińska
Waldemar Śledzik (spr.)
asesor Agnieszka Wąsikowska
I
I SA/Wa 1936/17
2018-05-24
13:00
Sala D
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

potwierdzenie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu
Dariusz Chaciński (spr.)
Jolanta Dargas
Magdalena Durzyńska
VIII
VIII SA/Wa 34/18
2018-05-24
13:10
Sala B Radom
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
6120 - Ewidencja budynków; Ewidencja gruntów


Renata Nawrot (spr.)
Leszek Kobylski
Iwona Szymanowicz-Nowak
II
II SA/Wa 1271/17
2018-05-24
13:10
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza Policji

zwolnienie ze służby w Policji
Danuta Kania (spr.)
Andrzej Góraj
Iwona Maciejuk
VII
VII SA/Wa 1966/17
2018-05-24
13:20
Sala A
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego

Odmowa zmiany decyzji ostatecznej
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Mirosława Kowalska
Jadwiga Smołucha
IV
IV SA/Wa 382/18
2018-05-24
13:20
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa nadania statusu uchodźcy

Odmowa nadania statusu uchodźcy
Anna Szymańska
Katarzyna Golat
Jarosław Łuczaj (spr.)
I
I SA/Wa 2104/17
2018-05-24
13:20
Sala D
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
6100 - Nabycie mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

stwierdzenie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
Dariusz Chaciński
Jolanta Dargas
Magdalena Durzyńska (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 122/18
2018-05-24
13:30
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie wychowawcze
Renata Nawrot
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
III
III SA/Wa 2429/17
2018-05-24
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119

orzeczenie o pokryciu zabezpieczenia majątkowego
Włodzimierz Gurba
Dorota Dziedzic - Chojnacka (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz
V
V SA/Wa 1328/17
2018-05-24
13:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Rozwoju i Finansów
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

określenie kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu
Irena Jakubiec-Kudiura
Piotr Piszczek (spr.)
Arkadiusz Tomczak
III
III SA/Wa 1930/17
2018-05-24
13:30
Sala E
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6113 - Podatek dochodowy od osób prawnych

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Agnieszka Olesińska
Waldemar Śledzik
asesor Agnieszka Wąsikowska
VII
VII SA/Wa 1919/17
2018-05-24
13:40
Sala A
SKO w Siedlcach
6031 - Zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy
Krystyna Tomaszewska (spr.)
Mirosława Kowalska
Jadwiga Smołucha
IV
IV SA/Wa 2997/17
2018-05-24
13:40
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

Uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny
Anna Szymańska
Katarzyna Golat (spr.)
Jarosław Łuczaj
II
II SA/Wa 1872/17
2018-05-24
13:40
Sala F
Komendant Główny Policji
6192 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6192

odmowa wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Danuta Kania
Andrzej Góraj
Iwona Maciejuk (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 102/18
2018-05-24
13:50
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie wychowawcze
Renata Nawrot
Leszek Kobylski (spr.)
Iwona Szymanowicz-Nowak
Zdjęto z wokandy
V
V SA/Wa 1907/17
2018-05-24
13:50
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Piotr Piszczek
Arkadiusz Tomczak
VII
VII SA/Wa 1937/17
2018-05-24
14:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Nakaz rozbiórki
Krystyna Tomaszewska
Mirosława Kowalska (spr.)
Jadwiga Smołucha
VII
VII SA/Wa 1938/17
2018-05-24
14:00
Sala A
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli

Nakaz rozbiórki
Krystyna Tomaszewska
Mirosława Kowalska (spr.)
Jadwiga Smołucha
III
III SA/Wa 2745/17
2018-05-24
14:00
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Włodzimierz Gurba (spr.)
Dorota Dziedzic - Chojnacka
Ewa Izabela Fiedorowicz
IV
IV SA/Wa 745/18
2018-05-24
14:00
Sala G
SKO w Płocku
6139 - Inne o symbolu 6139

Odmowa ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia
Anna Szymańska (spr.)
Katarzyna Golat
Jarosław Łuczaj
II
II SA/Wa 14/18
2018-05-24
14:00
Sala F
Komendant Główny Policji
6211 - opróżnienie kwatery tymczasowej

nakaz opróżnienia lokalu mieszkalnego
Danuta Kania
Andrzej Góraj (spr.)
Iwona Maciejuk
III
III SA/Wa 1909/17
2018-05-24
14:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

ustalenie wysokości zryczałtowanego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach
Agnieszka Olesińska
Waldemar Śledzik
asesor Agnieszka Wąsikowska
V
V SA/Wa 1674/17
2018-05-24
14:10
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6042 - gry losowe i zakłady wzajemne

wymierzenie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Irena Jakubiec-Kudiura
Piotr Piszczek
Arkadiusz Tomczak (spr.)
IV
IV SA/Wa 563/18
2018-05-24
14:20
Sala G
SKO w Warszawie
6139 - Inne o symbolu 6139

Określenie dopuszczalnego poziomu hałasu
Anna Szymańska
Katarzyna Golat
Jarosław Łuczaj (spr.)
II
II SA/Wa 1913/17
2018-05-24
14:20
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej
Danuta Kania
Andrzej Góraj
Iwona Maciejuk (spr.)
III
III SA/Wa 2148/17
2018-05-24
14:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2012 r., 2013 r.
Włodzimierz Gurba
Dorota Dziedzic - Chojnacka
Ewa Izabela Fiedorowicz
V
V SA/Wa 1218/17
2018-05-24
14:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

6531 - Dotacje

zwrot do budżetu państwa części dotacji celowej
Irena Jakubiec-Kudiura
Piotr Piszczek (spr.)
Arkadiusz Tomczak
IV
IV SA/Wa 859/18
2018-05-24
14:40
Sala G
SKO w Warszawie
6161 - Lasy oraz zalesianie gruntów rolnych

Odmowa uwzględnienia zastrzeżeń i wniosków do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
Anna Szymańska (spr.)
Katarzyna Golat
Jarosław Łuczaj
V
V SA/Wa 1260/17
2018-05-24
14:50
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

odmowa przyznania płatności rolnośrodowiskowej
Irena Jakubiec-Kudiura
Piotr Piszczek (spr.)
Arkadiusz Tomczak
III
III SA/Wa 2440/17
2018-05-24
15:00
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

zabezpieczenie na majątku podatnika przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług za III i IV kwartał 2015 r.
Włodzimierz Gurba
Dorota Dziedzic - Chojnacka (spr.)
Ewa Izabela Fiedorowicz
V
V SA/Wa 562/18
2018-05-24
15:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

ocena wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
Irena Jakubiec-Kudiura (spr.)
Piotr Piszczek
Arkadiusz Tomczak


Ilość wizyt na stronie: 84931
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa
ul. Jasna 2/4

 

tel.: (22) 553 70 00
fax: (22) 826 92 92
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl