Przejdź do treści strony WCAG
bip.warszawa.wsa.gov.pl

Informacja o sprawach

Poniższe zestawienie zawiera wykaz spraw od dnia 2019-11-24 do dnia 2020-02-22.


Wydział orzeczniczy
Sygnatura akt
Data
Godzina
Sala
Organ administracji
Symbol, Przedmiot
Wynik
Przewodniczący
Sędziowie
Działanie
V
V SA/Wa 990/19
2020-01-23
09:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Zarząd Województwa Mazowieckiego
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

określenie kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu
Jadwiga Smołucha (spr.)
asesor Aleksandra Młyńska
Bożena Zwolenik
VI
VI SA/Wa 2024/19
2020-01-23
09:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy
Danuta Szydłowska (spr.)
Jakub Linkowski
Grażyna Śliwińska
VII
VII SA/Wa 1711/19
2020-01-23
09:00
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6361 - Odmowa skreślenia z rejestru zabytków

Odmowa skreślenia z rejestru zabytków
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Grzegorz Rudnicki
III
III SA/Wa 1072/19
2020-01-23
09:00
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od grudnia 2015 r. do lutego 2017 r.
Włodzimierz Gurba (spr.)
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak
I
I SA/Wa 1688/19
2020-01-23
09:00
Sala A
SKO w Warszawie
6076 - Grunty warszawskie

umorzenie postępowania administracyjnego
Elżbieta Lenart
Jolanta Dargas
Bożena Marciniak (spr.)
IV
IV SA/Wa 2419/19
2020-01-23
09:00
Sala G
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
6165 - Ochrona roślin

nałożenie opłaty sankcyjnej za prowadzenie reklamy środków ochrony roślin z naruszeniem przepisów prawa
Agnieszka Wójcik
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Sękowska
VIII
VIII SA/Wa 764/19
2020-01-23
09:00
Sala B Radom
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Marek Wroczyński (spr.)
Leszek Kobylski
Justyna Mazur
VII
VII SA/Wa 1965/19
2020-01-23
09:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6013 - Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Nakaz przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania budynku
Włodzimierz Kowalczyk
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Mirosław Montowski
II
II SA/Wa 2083/19
2020-01-23
09:00
Sala F
Telewizja Polska S.A.
6480 - Informacja publiczna

odmowa udostępnienia informacji publicznej
Joanna Kube (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
V
V SA/Wa 1285/19
2020-01-23
09:20
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania środków z tytułu pomocy finansowej
Jadwiga Smołucha
asesor Aleksandra Młyńska (spr.)
Bożena Zwolenik
I
I SA/Wa 932/19
2020-01-23
09:20
Sala A
Minister Inwestycji i Rozwoju
6102 - Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości
Elżbieta Lenart (spr.)
Jolanta Dargas
Bożena Marciniak
II
II SA/Wa 1687/19
2020-01-23
09:20
Sala F
Wójt Gminy Michałowice
6145 - Przeprowadzenie konkursu na dyrektora szkoły

zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora
Joanna Kube
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
VII
VII SA/Wa 1981/19
2020-01-23
09:30
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6365 - Nakazanie robót konserwatorskich

Nakaz przeprowadzenia robót przy zabytku
Marta Kołtun-Kulik
Joanna Gierak-Podsiadły
Grzegorz Rudnicki (spr.)
III
III SA/Wa 1034/19
2020-01-23
09:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2014 r.
Włodzimierz Gurba
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak (spr.)
IV
IV SA/Wa 2350/19
2020-01-23
09:30
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Odmowa wymeldowania

wymeldowanie z pobytu stałego
Agnieszka Wójcik
Aneta Dąbrowska
Anna Sękowska (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 797/19
2020-01-23
09:30
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6136 - Usunięcie drzew lub krzewów

umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia
Marek Wroczyński
Leszek Kobylski (spr.)
Justyna Mazur
VII
VII SA/Wa 2397/19
2020-01-23
09:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6013 - Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego; Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego


Włodzimierz Kowalczyk
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Mirosław Montowski
V
V SA/Wa 1378/19
2020-01-23
09:40
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6539 - Inne w grupie 653

odmowa wypłaty rekompensaty utraconych dochodów
Jadwiga Smołucha
asesor Aleksandra Młyńska
Bożena Zwolenik (spr.)
VI
VI SA/Wa 1912/19
2020-01-23
09:40
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Urząd Patentowy RP
6460 - Znaki towarowe

Odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
Danuta Szydłowska
Jakub Linkowski
Grażyna Śliwińska (spr.)
I
I SA/Wa 1028/19
2020-01-23
09:40
Sala A
Minister Inwestycji i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Elżbieta Lenart
Jolanta Dargas (spr.)
Bożena Marciniak
II
II SA/Wa 1672/19
2020-01-23
09:40
Sala F
Rada Gminy Płoniawy-Bramura
6391/6266 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6266

Uchwała Rady Gminy dotycząca odwołania od uchwały Zebrania Wiejskiego Wyborczego sołtysa
Joanna Kube (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
IV
IV SA/Wa 2351/19
2020-01-23
09:50
Sala G
Wojewoda Mazowiecki
6050 - Odmowa wymeldowania

wymeldowanie z pobytu stałego
Agnieszka Wójcik
Aneta Dąbrowska
Anna Sękowska (spr.)
V
V SA/Wa 1295/19
2020-01-23
10:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Inwestycji i Rozwoju
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu dofinansowania ze środków unijnych
Jadwiga Smołucha (spr.)
asesor Aleksandra Młyńska
Bożena Zwolenik
III
III SA/Wa 1394/19
2020-01-23
10:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych


Jacek Kaute (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VII
VII SA/Wa 1853/19
2020-01-23
10:00
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Marta Kołtun-Kulik
Joanna Gierak-Podsiadły
Grzegorz Rudnicki (spr.)
III
III SA/Wa 1444/19
2020-01-23
10:00
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od września 2016 r. do marca 2017 r.
Włodzimierz Gurba
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Radosław Teresiak
I
I SA/Wa 845/19
2020-01-23
10:00
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6189 - Inne o symbolu podstawowym 618

ustalenie odsetek ustawowych od należnego odszkodowania
Elżbieta Lenart
Jolanta Dargas
Bożena Marciniak (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 843/19
2020-01-23
10:00
Sala B Radom
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6112 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

umorzenie postępowania w sprawie ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
Marek Wroczyński
Leszek Kobylski
Justyna Mazur (spr.)
VII
VII SA/Wa 1836/19
2020-01-23
10:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Zmiana sposobu użytkowania obiektu (lokalu)

Uchylenie decyzji i umorzenie postępowania organu pierwszej instancji
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Mirosław Montowski
II
II SA/Wa 2162/19
2020-01-23
10:00
Sala F
Miasto stołeczne Warszawa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Warszawy
6391/6219 - Inne o symbolu podstawowym 621

odmowa zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu
Joanna Kube
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)
IV
IV SA/Wa 2388/19
2020-01-23
10:10
Sala G
Minister Inwestycji i Rozwoju
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia
Agnieszka Wójcik (spr.)
Aneta Dąbrowska
Anna Sękowska
III
III SA/Wa 929/19
2020-01-23
10:15
Sala E
SKO w Siedlcach
6116 - Łączne zobowiązania podatkowe; Łączne zobowiązania podatkowe


Jacek Kaute (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VI
VI SA/Wa 2415/16
2020-01-23
10:20
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6040 - Sprzedaż napojów alkoholowych; Sprzedaż napojów alkoholowych


Danuta Szydłowska
Jakub Linkowski (spr.)
Grażyna Śliwińska
I
I SA/Wa 1255/19
2020-01-23
10:20
Sala A
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6079 - Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty
Elżbieta Lenart
Jolanta Dargas (spr.)
Bożena Marciniak
II
II SA/Wa 1652/19
2020-01-23
10:20
Sala F
Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
6196 - Zwolnienie ze służby funkcjonariusza

zwolnienie ze służby w ABW
Zdjęto z wokandy
Joanna Kube (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
V
V SA/Wa 709/19
2020-01-23
10:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
6539 - Inne w grupie 653

zobowiazanie do zwrotu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Jadwiga Smołucha
asesor Aleksandra Młyńska (spr.)
Bożena Zwolenik
VII
VII SA/Wa 2163/19
2020-01-23
10:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6013 - Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego; Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego; Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego


Mirosław Montowski (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Tomasz Stawecki
VII
VII SA/Wa 1725/19
2020-01-23
10:30
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Sanitarny
6209 - Inne o symbolu podstawowym 620

Nałożenie kary pieniężnej
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Grzegorz Rudnicki
III
III SA/Wa 1047/19
2020-01-23
10:30
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Włodzimierz Gurba (spr.)
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak
VIII
VIII SA/Wa 664/19
2020-01-23
10:30
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6160 - Kary za samowolne wyłączenie gruntów z produkcji

stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny
Marek Wroczyński (spr.)
Leszek Kobylski
Justyna Mazur
I
I SA/Wa 825/19
2020-01-23
10:40
Sala A
Minister Infrastruktury i Budownictwa
6180 - Odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości

ustalenie odszkodowania
Elżbieta Lenart (spr.)
Jolanta Dargas
Bożena Marciniak
IV
IV SA/Wa 2464/19
2020-01-23
10:40
Sala G
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6293 - Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej
Agnieszka Wójcik
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Sękowska
II
II SA/Wa 1693/19
2020-01-23
10:40
Sala F
Prezes ZUS w Warszawie
650 - Inne z zakresu symbolu sprawy 650

odmowa przyznania rodzicielskiego świqadczenia uzupełniającego
Joanna Kube (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
V
V SA/Wa 1346/19
2020-01-23
11:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu
Jadwiga Smołucha
asesor Aleksandra Młyńska
Bożena Zwolenik (spr.)
VII
VII SA/Wa 1824/19
2020-01-23
11:00
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
SKO w Warszawie
6031 - Zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy
Marta Kołtun-Kulik
Tomasz Janeczko (spr.)
Grzegorz Rudnicki
VI
VI SA/Wa 1868/19
2020-01-23
11:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Farmaceutyczny
6203 - Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Nałożenie kary pieniężnej
Danuta Szydłowska
Jakub Linkowski
Grażyna Śliwińska (spr.)
III
III SA/Wa 1177/19
2020-01-23
11:00
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Włodzimierz Gurba
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak (spr.)
I
I SA/Wa 1666/19
2020-01-23
11:00
Sala A
Minister Inwestycji i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Elżbieta Lenart
Jolanta Dargas
Bożena Marciniak (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 730/19
2020-01-23
11:00
Sala B Radom
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie
6550 - płatności obszarowe

płatności bezpośrednie
Marek Wroczyński
Leszek Kobylski (spr.)
Justyna Mazur
VII
VII SA/Wa 2015/19
2020-01-23
11:00
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Wniesienie sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych i nałożenia obowiązku wykonania pozwolenia na budowę
Włodzimierz Kowalczyk
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Mirosław Montowski
IV
IV SA/Wa 2107/19
2020-01-23
11:10
Sala G
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
6290 - Reforma rolna

stwierdzenie nieważności decyzji
Agnieszka Wójcik
Aneta Dąbrowska
Anna Sękowska (spr.)
VI
VI SA/Wa 2108/19
2020-01-23
11:15
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Przedsiębiorczości i Technologii
6046 - Inne zezwolenia

Odmowa w części zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
Danuta Szydłowska (spr.)
Jakub Linkowski
Grażyna Śliwińska
VII
VII SA/Wa 2427/19
2020-01-23
11:30
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6010 - Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę


Zdjęto z wokandy
Marta Kołtun-Kulik
Joanna Gierak-Podsiadły
Grzegorz Rudnicki (spr.)
III
III SA/Wa 759/19
2020-01-23
11:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6119 - Inne dla grupy 6119; Inne dla grupy 6119


Włodzimierz Gurba
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Radosław Teresiak
VIII
VIII SA/Wa 763/19
2020-01-23
11:30
Sala B Radom
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
6119 - Inne dla grupy 6119

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności ze spółką oraz pozostałymi członkami zarządu z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Marek Wroczyński
Leszek Kobylski
Justyna Mazur (spr.)
VII
VII SA/Wa 1585/19
2020-01-23
11:30
Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakaz rozbiórki budowli; Nakaz rozbiórki budowli


Włodzimierz Kowalczyk
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Mirosław Montowski (spr.)
VI
VI SA/Wa 2109/19
2020-01-23
11:40
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Przedsiębiorczości i Technologii
6046 - Inne zezwolenia

Odmowa w części zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
Danuta Szydłowska (spr.)
Jakub Linkowski
Grażyna Śliwińska
IV
IV SA/Wa 2537/19
2020-01-23
11:40
Sala G
Rada Gminy Wiązowna
6391/6168 - Ochrona zwierząt

określenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Agnieszka Wójcik (spr.)
Aneta Dąbrowska
Anna Sękowska
VIII
VIII SA/Wa 741/19
2020-01-23
12:00
Sala B Radom
SKO w Radomiu
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia
Marek Wroczyński (spr.)
Leszek Kobylski
Justyna Mazur
II
II SA/Wa 1481/19
2020-01-23
12:00
Sala F
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6196 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6196; Inne z zakresu symbolu sprawy 6196


Joanna Kube (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
I
I SA/Wa 763/19
2020-01-23
12:15
Sala A
Minister Inwestycji i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę


Elżbieta Lenart (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
I
I SA/Wa 1223/19
2020-01-23
12:20
Sala A
Wojewoda Mazowiecki
6181 - Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę

zobowiązanie do udostępnienia części nieruchomości
Elżbieta Lenart
Jolanta Dargas (spr.)
Bożena Marciniak
VIII
VIII SA/Wa 792/19
2020-01-23
12:20
Sala B Radom
Urząd Patentowy RP
6460 - Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy
Marek Wroczyński
Leszek Kobylski (spr.)
Justyna Mazur
VII
VII SA/Wa 1734/19
2020-01-23
12:30
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nałożenie obowiązku naprawy prawego wału przeciwpowodziowego
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Tomasz Janeczko
Grzegorz Rudnicki
III
III SA/Wa 1142/19
2020-01-23
12:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za I i II kwartał 2018 r. oraz zabezpieczenie jej na majątku podatnika
Włodzimierz Gurba (spr.)
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak
II
II SA/Wa 1688/19
2020-01-23
12:30
Sala F
Komendant Główny Policji
6313 - Cofnięcie pozwolenia na broń; Cofnięcie pozwolenia na broń


Łukasz Krzycki (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
I
I SA/Wa 844/19
2020-01-23
12:40
Sala A
Minister Inwestycji i Rozwoju
6181 - Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji
Elżbieta Lenart (spr.)
Jolanta Dargas
Bożena Marciniak
IV
IV SA/Wa 2260/19
2020-01-23
12:40
Sala G
Rada Miasta i Gminy w Kosowie Lackim
6391/6138 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej
Agnieszka Wójcik
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Sękowska
II
II SA/Wa 1759/19
2020-01-23
12:50
Sala F
Komendant Główny Policji
6312 - Odmowa wydania pozwolenia na broń

odmowa wydania pozwolenia na broń palną do celów łowieckich
Łukasz Krzycki
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
V
V SA/Wa 1302/19
2020-01-23
13:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy ze środków unijnych
Jadwiga Smołucha
asesor Aleksandra Młyńska (spr.)
Bożena Zwolenik
VIII
VIII SA/Wa 852/19
2020-01-23
13:00
Sala B Radom
Urząd Patentowy RP
6463 - Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego


Leszek Kobylski (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VII
VII SA/Wa 1777/19
2020-01-23
13:00
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Wojewoda Mazowiecki
6010 - Budowa linii energetycznych

Wniesienie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych
Marta Kołtun-Kulik
Tomasz Janeczko (spr.)
Grzegorz Rudnicki
VI
VI SA/Wa 1386/19
2020-01-23
13:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
6033 - Zajęcie pasa drogowego

Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia
Danuta Szydłowska
Jakub Linkowski
Grażyna Śliwińska (spr.)
III
III SA/Wa 1501/19
2020-01-23
13:00
Sala C
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
6560/6110 - Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług
Włodzimierz Gurba
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak (spr.)
I
I SA/Wa 1817/19
2020-01-23
13:00
Sala A
Minister Inwestycji i Rozwoju
6070 - Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności nieruchomości
Elżbieta Lenart
Jolanta Dargas
Bożena Marciniak (spr.)
IV
IV SA/Wa 2261/19
2020-01-23
13:00
Sala G
Rada Miasta i Gminy w Kosowie Lackim
6391/6138 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej
Agnieszka Wójcik
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Sękowska
II
II SA/Wa 1643/19
2020-01-23
13:10
Sala F
Centralna Wojskowa Komisja Lekarska
6191 - Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

orzeczenie o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej
Łukasz Krzycki (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
VI
VI SA/Wa 1940/19
2020-01-23
13:20
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej
Danuta Szydłowska
Jakub Linkowski (spr.)
Grażyna Śliwińska
I
I SA/Wa 2139/19
2020-01-23
13:20
Sala A
Minister Inwestycji i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Elżbieta Lenart
Jolanta Dargas
Bożena Marciniak (spr.)
IV
IV SA/Wa 1710/19
2020-01-23
13:20
Sala G
Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
6271 - Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny
Agnieszka Wójcik
Aneta Dąbrowska
Anna Sękowska (spr.)
V
V SA/Wa 1307/19
2020-01-23
13:30
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

umorzenie postępowania administracyjnego
Jadwiga Smołucha
asesor Aleksandra Młyńska
Bożena Zwolenik (spr.)
VIII
VIII SA/Wa 657/19
2020-01-23
13:30
Sala B Radom
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
6559 - regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej


Marek Wroczyński (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
VII
VII SA/Wa 1166/19
2020-01-23
13:30
Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
6014 - Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nakaz usunięcia nieprawidłowości
Marta Kołtun-Kulik
Tomasz Janeczko (spr.)
Grzegorz Rudnicki
III
III SA/Wa 1481/19
2020-01-23
13:30
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług

odmowa uchylenia w całości decyzji orzekającej o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za grudzień 2010 r.
Włodzimierz Gurba
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Radosław Teresiak
II
II SA/Wa 1562/19
2020-01-23
13:30
Sala F
Wojewoda Mazowiecki
6330 - Status bezrobotnego

odmowa przyznania statusu bezrobotnego
Łukasz Krzycki (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska
VI
VI SA/Wa 2169/19
2020-01-23
13:35
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Główny Inspektor Transportu Drogowego
6037 - Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym
Danuta Szydłowska (spr.)
Jakub Linkowski
Grażyna Śliwińska
I
I SA/Wa 1206/19
2020-01-23
13:40
Sala A
Minister Inwestycji i Rozwoju
6180 - Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość
Elżbieta Lenart
Jolanta Dargas (spr.)
Bożena Marciniak
IV
IV SA/Wa 2480/19
2020-01-23
13:40
Sala G
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
6053 - Odmowa stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

odmowa potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego
Agnieszka Wójcik (spr.)
Aneta Dąbrowska
Anna Sękowska
VI
VI SA/Wa 1970/19
2020-01-23
13:50
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Danuta Szydłowska
Jakub Linkowski (spr.)
Grażyna Śliwińska
V
V SA/Wa 1421/19
2020-01-23
14:00
Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
6536 - Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek
Jadwiga Smołucha (spr.)
asesor Aleksandra Młyńska
Bożena Zwolenik
III
III SA/Wa 921/19
2020-01-23
14:00
Sala E
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6110 - Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług


Alojzy Skrodzki (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 1122/19
2020-01-23
14:00
Sala C
SKO w Ostrołęce
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Włodzimierz Gurba (spr.)
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak
I
I SA/Wa 2120/19
2020-01-23
14:00
Sala A
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie wychowawcze
Elżbieta Lenart
Jolanta Dargas (spr.)
Bożena Marciniak
VI
VI SA/Wa 2093/19
2020-01-23
14:05
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Danuta Szydłowska
Jakub Linkowski
Grażyna Śliwińska (spr.)
IV
IV SA/Wa 2583/19
2020-01-23
14:10
Sala G
Rada m.st.Warszawy
6391/6159 - inne o symbolu 6159

odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
Agnieszka Wójcik (spr.)
Aneta Dąbrowska
Anna Sękowska
I
I SA/Wa 1779/19
2020-01-23
14:15
Sala A
SKO w Warszawie
6329 - Inne o symbolu podstawowym 632

umorzenie postępowania
Elżbieta Lenart (spr.)
Jolanta Dargas
Bożena Marciniak
VI
VI SA/Wa 1985/19
2020-01-23
14:20
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Danuta Szydłowska
Jakub Linkowski (spr.)
Grażyna Śliwińska
III
III SA/Wa 1178/19
2020-01-23
14:30
Sala C
SKO w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia należności płatniczych

odmowa umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Włodzimierz Gurba
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak (spr.)
IV
IV SA/Wa 2729/19
2020-01-23
14:40
Sala G
Rada Miejska w Serocku
6391/6150 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Agnieszka Wójcik (spr.)
Aneta Dąbrowska
Anna Sękowska
VI
VI SA/Wa 1722/19
2020-01-23
15:00
Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa
Minister Zdrowia
652 - Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych


Grażyna Śliwińska (spr.)

OGŁOSZENIE ORZECZENIA
III
III SA/Wa 1511/19
2020-01-23
15:00
Sala C
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
6117 - Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowych
Włodzimierz Gurba
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Radosław Teresiak

Sygnatura akt: V SA/Wa 990/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 09:00

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Zarząd Województwa Mazowieckiego

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

określenie kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha (spr.)
asesor Aleksandra Młyńska
Bożena Zwolenik


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2024/19

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 09:00

Sala: Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Urząd Patentowy RP

Symbol: 6460

Przedmiot: Znaki towarowe

Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Danuta Szydłowska (spr.)
Jakub Linkowski
Grażyna Śliwińska


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1711/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 09:00

Sala: Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Symbol: 6361

Przedmiot: Odmowa skreślenia z rejestru zabytków

Odmowa skreślenia z rejestru zabytków

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Grzegorz Rudnicki


Sygnatura akt: III SA/Wa 1072/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 09:00

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od grudnia 2015 r. do lutego 2017 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Gurba (spr.)
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak


Sygnatura akt: I SA/Wa 1688/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 09:00

Sala: Sala A

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6076

Przedmiot: Grunty warszawskie

umorzenie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Jolanta Dargas
Bożena Marciniak (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2419/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 09:00

Sala: Sala G

Organ administracji: Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Symbol: 6165

Przedmiot: Ochrona roślin

nałożenie opłaty sankcyjnej za prowadzenie reklamy środków ochrony roślin z naruszeniem przepisów prawa

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Sękowska


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 764/19

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 09:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński (spr.)
Leszek Kobylski
Justyna Mazur


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1965/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 09:00

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6013

Przedmiot: Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Nakaz przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania budynku

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Kowalczyk
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Mirosław Montowski


Sygnatura akt: II SA/Wa 2083/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 09:00

Sala: Sala F

Organ administracji: Telewizja Polska S.A.

Symbol: 6480

Przedmiot: Informacja publiczna

odmowa udostępnienia informacji publicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kube (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska


Sygnatura akt: V SA/Wa 1285/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 09:20

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania środków z tytułu pomocy finansowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
asesor Aleksandra Młyńska (spr.)
Bożena Zwolenik


Sygnatura akt: I SA/Wa 932/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 09:20

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Inwestycji i Rozwoju

Symbol: 6102

Przedmiot: Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa z dniem 1.01.1999 r. przez jednostki samorządu terytorialnego

stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart (spr.)
Jolanta Dargas
Bożena Marciniak


Sygnatura akt: II SA/Wa 1687/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 09:20

Sala: Sala F

Organ administracji: Wójt Gminy Michałowice

Symbol: 6145

Przedmiot: Przeprowadzenie konkursu na dyrektora szkoły

zatwierdzenie konkursu na stanowisko dyrektora

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kube
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1981/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 09:30

Sala: Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Symbol: 6365

Przedmiot: Nakazanie robót konserwatorskich

Nakaz przeprowadzenia robót przy zabytku

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Kołtun-Kulik
Joanna Gierak-Podsiadły
Grzegorz Rudnicki (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 1034/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 09:30

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od stycznia do grudnia 2014 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Gurba
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2350/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 09:30

Sala: Sala G

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6050

Przedmiot: Odmowa wymeldowania

wymeldowanie z pobytu stałego

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik
Aneta Dąbrowska
Anna Sękowska (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 797/19

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 09:30

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6136

Przedmiot: Usunięcie drzew lub krzewów

umorzenie postępowania odwoławczego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzew bez zezwolenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Leszek Kobylski (spr.)
Justyna Mazur


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2397/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 09:30

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6013

Przedmiot: Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego; Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Kowalczyk
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Mirosław Montowski


Sygnatura akt: V SA/Wa 1378/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 09:40

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Symbol: 6539

Przedmiot: Inne w grupie 653

odmowa wypłaty rekompensaty utraconych dochodów

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
asesor Aleksandra Młyńska
Bożena Zwolenik (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1912/19

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 09:40

Sala: Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Urząd Patentowy RP

Symbol: 6460

Przedmiot: Znaki towarowe

Odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Danuta Szydłowska
Jakub Linkowski
Grażyna Śliwińska (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 1028/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 09:40

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Inwestycji i Rozwoju

Symbol: 6180

Przedmiot: Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Jolanta Dargas (spr.)
Bożena Marciniak


Sygnatura akt: II SA/Wa 1672/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 09:40

Sala: Sala F

Organ administracji: Rada Gminy Płoniawy-Bramura

Symbol: 6391/6266

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6266

Uchwała Rady Gminy dotycząca odwołania od uchwały Zebrania Wiejskiego Wyborczego sołtysa

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kube (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2351/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 09:50

Sala: Sala G

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6050

Przedmiot: Odmowa wymeldowania

wymeldowanie z pobytu stałego

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik
Aneta Dąbrowska
Anna Sękowska (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 1295/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 10:00

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Minister Inwestycji i Rozwoju

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

zobowiązanie do zwrotu dofinansowania ze środków unijnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha (spr.)
asesor Aleksandra Młyńska
Bożena Zwolenik


Sygnatura akt: III SA/Wa 1394/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2020-01-23

Godzina: 10:00

Sala: Sala E

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1853/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 10:00

Sala: Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Zatwierdzenie projektu budowlanego

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Kołtun-Kulik
Joanna Gierak-Podsiadły
Grzegorz Rudnicki (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 1444/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 10:00

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

podatek od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od września 2016 r. do marca 2017 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Gurba
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Radosław Teresiak


Sygnatura akt: I SA/Wa 845/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 10:00

Sala: Sala A

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6189

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 618

ustalenie odsetek ustawowych od należnego odszkodowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Jolanta Dargas
Bożena Marciniak (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 843/19

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 10:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6112

Przedmiot: Podatek dochodowy od osób fizycznych

umorzenie postępowania w sprawie ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Leszek Kobylski
Justyna Mazur (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1836/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 10:00

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Zmiana sposobu użytkowania obiektu (lokalu)

Uchylenie decyzji i umorzenie postępowania organu pierwszej instancji

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Kowalczyk (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Mirosław Montowski


Sygnatura akt: II SA/Wa 2162/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 10:00

Sala: Sala F

Organ administracji: Miasto stołeczne Warszawa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Warszawy

Symbol: 6391/6219

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 621

odmowa zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kube
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2388/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 10:10

Sala: Sala G

Organ administracji: Minister Inwestycji i Rozwoju

Symbol: 6293

Przedmiot: Przejęcie gospodarstwa rolnego

umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik (spr.)
Aneta Dąbrowska
Anna Sękowska


Sygnatura akt: III SA/Wa 929/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2020-01-23

Godzina: 10:15

Sala: Sala E

Organ administracji: SKO w Siedlcach

Symbol: 6116

Przedmiot: Łączne zobowiązania podatkowe; Łączne zobowiązania podatkowe

Przewodniczący / Sędziowie:
Jacek Kaute (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2415/16

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 10:20

Sala: Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6040

Przedmiot: Sprzedaż napojów alkoholowych; Sprzedaż napojów alkoholowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Danuta Szydłowska
Jakub Linkowski (spr.)
Grażyna Śliwińska


Sygnatura akt: I SA/Wa 1255/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 10:20

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6079

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 607

odmowa potwierdzenia prawa do rekompensaty

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Jolanta Dargas (spr.)
Bożena Marciniak


Sygnatura akt: II SA/Wa 1652/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 10:20

Sala: Sala F

Organ administracji: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Symbol: 6196

Przedmiot: Zwolnienie ze służby funkcjonariusza

zwolnienie ze służby w ABW

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kube (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: V SA/Wa 709/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 10:30

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 6539

Przedmiot: Inne w grupie 653

zobowiazanie do zwrotu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
asesor Aleksandra Młyńska (spr.)
Bożena Zwolenik


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2163/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 10:30

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6013

Przedmiot: Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego; Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego; Przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Przewodniczący / Sędziowie:
Mirosław Montowski (spr.)
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Tomasz Stawecki


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1725/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 10:30

Sala: Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Sanitarny

Symbol: 6209

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 620

Nałożenie kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Joanna Gierak-Podsiadły
Grzegorz Rudnicki


Sygnatura akt: III SA/Wa 1047/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 10:30

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Gurba (spr.)
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 664/19

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 10:30

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6160

Przedmiot: Kary za samowolne wyłączenie gruntów z produkcji

stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zmiany lasu na użytek rolny

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński (spr.)
Leszek Kobylski
Justyna Mazur


Sygnatura akt: I SA/Wa 825/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 10:40

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Infrastruktury i Budownictwa

Symbol: 6180

Przedmiot: Odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości

ustalenie odszkodowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart (spr.)
Jolanta Dargas
Bożena Marciniak


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2464/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 10:40

Sala: Sala G

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6293

Przedmiot: Przejęcie gospodarstwa rolnego

odmowa uchylenia decyzji ostatecznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Sękowska


Sygnatura akt: II SA/Wa 1693/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 10:40

Sala: Sala F

Organ administracji: Prezes ZUS w Warszawie

Symbol: 650

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 650

odmowa przyznania rodzicielskiego świqadczenia uzupełniającego

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kube (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska


Sygnatura akt: V SA/Wa 1346/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 11:00

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
asesor Aleksandra Młyńska
Bożena Zwolenik (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1824/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 11:00

Sala: Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6031

Przedmiot: Zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Kołtun-Kulik
Tomasz Janeczko (spr.)
Grzegorz Rudnicki


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1868/19

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 11:00

Sala: Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Farmaceutyczny

Symbol: 6203

Przedmiot: Prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych

Nałożenie kary pieniężnej

Przewodniczący / Sędziowie:
Danuta Szydłowska
Jakub Linkowski
Grażyna Śliwińska (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 1177/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 11:00

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Gurba
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 1666/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 11:00

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Inwestycji i Rozwoju

Symbol: 6180

Przedmiot: Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Jolanta Dargas
Bożena Marciniak (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 730/19

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 11:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARIMR w Warszawie

Symbol: 6550

Przedmiot: płatności obszarowe

płatności bezpośrednie

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Leszek Kobylski (spr.)
Justyna Mazur


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2015/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 11:00

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

Wniesienie sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych i nałożenia obowiązku wykonania pozwolenia na budowę

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Kowalczyk
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska (spr.)
Mirosław Montowski


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2107/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 11:10

Sala: Sala G

Organ administracji: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Symbol: 6290

Przedmiot: Reforma rolna

stwierdzenie nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik
Aneta Dąbrowska
Anna Sękowska (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2108/19

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 11:15

Sala: Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Symbol: 6046

Przedmiot: Inne zezwolenia

Odmowa w części zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Danuta Szydłowska (spr.)
Jakub Linkowski
Grażyna Śliwińska


Sygnatura akt: VII SA/Wa 2427/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 11:30

Sala: Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6010

Przedmiot: Pozwolenie na budowę; Pozwolenie na budowę

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Kołtun-Kulik
Joanna Gierak-Podsiadły
Grzegorz Rudnicki (spr.)

Wynik: Zdjęto z wokandy


Sygnatura akt: III SA/Wa 759/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 11:30

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6119

Przedmiot: Inne dla grupy 6119; Inne dla grupy 6119

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Gurba
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Radosław Teresiak


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 763/19

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 11:30

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Symbol: 6119

Przedmiot: Inne dla grupy 6119

orzeczenie o solidarnej odpowiedzialności ze spółką oraz pozostałymi członkami zarządu z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Leszek Kobylski
Justyna Mazur (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1585/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 11:30

Sala: Sala A, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakaz rozbiórki budowli; Nakaz rozbiórki budowli

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Kowalczyk
Jolanta Augustyniak-Pęczkowska
Mirosław Montowski (spr.)


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2109/19

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 11:40

Sala: Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Symbol: 6046

Przedmiot: Inne zezwolenia

Odmowa w części zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Danuta Szydłowska (spr.)
Jakub Linkowski
Grażyna Śliwińska


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2537/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 11:40

Sala: Sala G

Organ administracji: Rada Gminy Wiązowna

Symbol: 6391/6168

Przedmiot: Ochrona zwierząt

określenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik (spr.)
Aneta Dąbrowska
Anna Sękowska


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 741/19

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 12:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: SKO w Radomiu

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński (spr.)
Leszek Kobylski
Justyna Mazur


Sygnatura akt: II SA/Wa 1481/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2020-01-23

Godzina: 12:00

Sala: Sala F

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6196

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6196; Inne z zakresu symbolu sprawy 6196

Przewodniczący / Sędziowie:
Joanna Kube (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 763/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2020-01-23

Godzina: 12:15

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Inwestycji i Rozwoju

Symbol: 6180

Przedmiot: Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę; Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 1223/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 12:20

Sala: Sala A

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6181

Przedmiot: Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę

zobowiązanie do udostępnienia części nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Jolanta Dargas (spr.)
Bożena Marciniak


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 792/19

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 12:20

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Urząd Patentowy RP

Symbol: 6460

Przedmiot: Unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński
Leszek Kobylski (spr.)
Justyna Mazur


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1734/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 12:30

Sala: Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nałożenie obowiązku naprawy prawego wału przeciwpowodziowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Kołtun-Kulik (spr.)
Tomasz Janeczko
Grzegorz Rudnicki


Sygnatura akt: III SA/Wa 1142/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 12:30

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

określenie przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za I i II kwartał 2018 r. oraz zabezpieczenie jej na majątku podatnika

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Gurba (spr.)
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak


Sygnatura akt: II SA/Wa 1688/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 12:30

Sala: Sala F

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6313

Przedmiot: Cofnięcie pozwolenia na broń; Cofnięcie pozwolenia na broń

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska


Sygnatura akt: I SA/Wa 844/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 12:40

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Inwestycji i Rozwoju

Symbol: 6181

Przedmiot: Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę

odmowa stwierdzenia nieważności decyzji

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart (spr.)
Jolanta Dargas
Bożena Marciniak


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2260/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 12:40

Sala: Sala G

Organ administracji: Rada Miasta i Gminy w Kosowie Lackim

Symbol: 6391/6138

Przedmiot: Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Sękowska


Sygnatura akt: II SA/Wa 1759/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 12:50

Sala: Sala F

Organ administracji: Komendant Główny Policji

Symbol: 6312

Przedmiot: Odmowa wydania pozwolenia na broń

odmowa wydania pozwolenia na broń palną do celów łowieckich

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki
Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.)
asesor Joanna Kruszewska-Grońska


Sygnatura akt: V SA/Wa 1302/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 13:00

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

odmowa przyznania pomocy ze środków unijnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
asesor Aleksandra Młyńska (spr.)
Bożena Zwolenik


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 852/19

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2020-01-23

Godzina: 13:00

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Urząd Patentowy RP

Symbol: 6463

Przedmiot: Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; Unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

Przewodniczący / Sędziowie:
Leszek Kobylski (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1777/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 13:00

Sala: Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6010

Przedmiot: Budowa linii energetycznych

Wniesienie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Kołtun-Kulik
Tomasz Janeczko (spr.)
Grzegorz Rudnicki


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1386/19

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 13:00

Sala: Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Symbol: 6033

Przedmiot: Zajęcie pasa drogowego

Kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

Przewodniczący / Sędziowie:
Danuta Szydłowska
Jakub Linkowski
Grażyna Śliwińska (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 1501/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 13:00

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Symbol: 6560/6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

skarga na interpretację indywidualną w zakresie podatku od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Gurba
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak (spr.)


Sygnatura akt: I SA/Wa 1817/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 13:00

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Inwestycji i Rozwoju

Symbol: 6070

Przedmiot: Uwłaszczenie państwowych osób prawnych

stwierdzenie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r. prawa własności nieruchomości

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Jolanta Dargas
Bożena Marciniak (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2261/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 13:00

Sala: Sala G

Organ administracji: Rada Miasta i Gminy w Kosowie Lackim

Symbol: 6391/6138

Przedmiot: Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy

warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik
Aneta Dąbrowska (spr.)
Anna Sękowska


Sygnatura akt: II SA/Wa 1643/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 13:10

Sala: Sala F

Organ administracji: Centralna Wojskowa Komisja Lekarska

Symbol: 6191

Przedmiot: Inne z zakresu symbolu sprawy 6191

orzeczenie o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1940/19

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 13:20

Sala: Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

Kara pieniężna za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej

Przewodniczący / Sędziowie:
Danuta Szydłowska
Jakub Linkowski (spr.)
Grażyna Śliwińska


Sygnatura akt: I SA/Wa 2139/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 13:20

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Inwestycji i Rozwoju

Symbol: 6180

Przedmiot: Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Jolanta Dargas
Bożena Marciniak (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 1710/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 13:20

Sala: Sala G

Organ administracji: Rada do Spraw Uchodźców - Sekretariat Rady do Spraw Uchodźców przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Symbol: 6271

Przedmiot: Odmowa udzielenia cudzoziemcowi ochrony czasowej

uznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik
Aneta Dąbrowska
Anna Sękowska (spr.)


Sygnatura akt: V SA/Wa 1307/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 13:30

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

umorzenie postępowania administracyjnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha
asesor Aleksandra Młyńska
Bożena Zwolenik (spr.)


Sygnatura akt: VIII SA/Wa 657/19

Wydział orzeczniczy: VIII

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2020-01-23

Godzina: 13:30

Sala: Sala B Radom

Organ administracji: Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Symbol: 6559

Przedmiot: regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej; regulacje związane z członkowstwem w Unii Europejskiej

Przewodniczący / Sędziowie:
Marek Wroczyński (spr.)


Sygnatura akt: VII SA/Wa 1166/19

Wydział orzeczniczy: VII

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 13:30

Sala: Sala C, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Symbol: 6014

Przedmiot: Nakazanie wykonania określonych robót budowlanych

Nakaz usunięcia nieprawidłowości

Przewodniczący / Sędziowie:
Marta Kołtun-Kulik
Tomasz Janeczko (spr.)
Grzegorz Rudnicki


Sygnatura akt: III SA/Wa 1481/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 13:30

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług

odmowa uchylenia w całości decyzji orzekającej o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za grudzień 2010 r.

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Gurba
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Radosław Teresiak


Sygnatura akt: II SA/Wa 1562/19

Wydział orzeczniczy: II

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 13:30

Sala: Sala F

Organ administracji: Wojewoda Mazowiecki

Symbol: 6330

Przedmiot: Status bezrobotnego

odmowa przyznania statusu bezrobotnego

Przewodniczący / Sędziowie:
Łukasz Krzycki (spr.)
Agnieszka Góra-Błaszczykowska
asesor Joanna Kruszewska-Grońska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2169/19

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 13:35

Sala: Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Główny Inspektor Transportu Drogowego

Symbol: 6037

Przedmiot: Transport drogowy i przewozy

Nałożenie kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

Przewodniczący / Sędziowie:
Danuta Szydłowska (spr.)
Jakub Linkowski
Grażyna Śliwińska


Sygnatura akt: I SA/Wa 1206/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 13:40

Sala: Sala A

Organ administracji: Minister Inwestycji i Rozwoju

Symbol: 6180

Przedmiot: Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę

ustalenie odszkodowania za nieruchomość

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Jolanta Dargas (spr.)
Bożena Marciniak


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2480/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 13:40

Sala: Sala G

Organ administracji: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Symbol: 6053

Przedmiot: Odmowa stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

odmowa potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik (spr.)
Aneta Dąbrowska
Anna Sękowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1970/19

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 13:50

Sala: Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

Przewodniczący / Sędziowie:
Danuta Szydłowska
Jakub Linkowski (spr.)
Grażyna Śliwińska


Sygnatura akt: V SA/Wa 1421/19

Wydział orzeczniczy: V

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 14:00

Sala: Sala B, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 6536

Przedmiot: Umorzenie należności pieniężnych

odmowa umorzenia należności z tytułu składek

Przewodniczący / Sędziowie:
Jadwiga Smołucha (spr.)
asesor Aleksandra Młyńska
Bożena Zwolenik


Sygnatura akt: III SA/Wa 921/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2020-01-23

Godzina: 14:00

Sala: Sala E

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6110

Przedmiot: Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług; Podatek od towarów i usług

Przewodniczący / Sędziowie:
Alojzy Skrodzki (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 1122/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 14:00

Sala: Sala C

Organ administracji: SKO w Ostrołęce

Symbol: 6117

Przedmiot: Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Gurba (spr.)
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak


Sygnatura akt: I SA/Wa 2120/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 14:00

Sala: Sala A

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

świadczenie wychowawcze

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart
Jolanta Dargas (spr.)
Bożena Marciniak


Sygnatura akt: VI SA/Wa 2093/19

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 14:05

Sala: Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

Przewodniczący / Sędziowie:
Danuta Szydłowska
Jakub Linkowski
Grażyna Śliwińska (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2583/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 14:10

Sala: Sala G

Organ administracji: Rada m.st.Warszawy

Symbol: 6391/6159

Przedmiot: inne o symbolu 6159

odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik (spr.)
Aneta Dąbrowska
Anna Sękowska


Sygnatura akt: I SA/Wa 1779/19

Wydział orzeczniczy: I

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 14:15

Sala: Sala A

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6329

Przedmiot: Inne o symbolu podstawowym 632

umorzenie postępowania

Przewodniczący / Sędziowie:
Elżbieta Lenart (spr.)
Jolanta Dargas
Bożena Marciniak


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1985/19

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 14:20

Sala: Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Ustalenie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

Przewodniczący / Sędziowie:
Danuta Szydłowska
Jakub Linkowski (spr.)
Grażyna Śliwińska


Sygnatura akt: III SA/Wa 1178/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 14:30

Sala: Sala C

Organ administracji: SKO w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odmowa umorzenia należności płatniczych

odmowa umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Gurba
asesor Konrad Aromiński
Radosław Teresiak (spr.)


Sygnatura akt: IV SA/Wa 2729/19

Wydział orzeczniczy: IV

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 14:40

Sala: Sala G

Organ administracji: Rada Miejska w Serocku

Symbol: 6391/6150

Przedmiot: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przewodniczący / Sędziowie:
Agnieszka Wójcik (spr.)
Aneta Dąbrowska
Anna Sękowska


Sygnatura akt: VI SA/Wa 1722/19

Wydział orzeczniczy: VI

Typ posiedzenia: ogłoszenie orzeczenia

Data: 2020-01-23

Godzina: 15:00

Sala: Sala D, ul. Pankiewicza 4 W-wa

Organ administracji: Minister Zdrowia

Symbol: 652

Przedmiot: Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych; Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

Przewodniczący / Sędziowie:
Grażyna Śliwińska (spr.)


Sygnatura akt: III SA/Wa 1511/19

Wydział orzeczniczy: III

Typ posiedzenia: posiedzenie jawne

Data: 2020-01-23

Godzina: 15:00

Sala: Sala C

Organ administracji: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Symbol: 6117

Przedmiot: Odmowa umorzenia zaległości podatkowej

odmowa umorzenia zaległości podatkowych

Przewodniczący / Sędziowie:
Włodzimierz Gurba
asesor Konrad Aromiński (spr.)
Radosław Teresiak


Metryczka
 • wytworzono:
  02-04-2014
  przez: Tomasz Gaj
 • opublikowano:
  02-04-2014 14:54
  przez: Tomasz Gaj
 • zmodyfikowano:
  04-01-2016 14:29
  przez: Tomasz Gaj
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
  odwiedzin: 151443
×
Dane jednostki:


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000

Rzecznik prasowy


tel. 22 553 79 00,  22 553 79 01
fax 22 553 70 46
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
 

Wydziały Orzecznicze


I, II, III, IV   00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
V, VI, VII  00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 4
Wydział Zamiejscowy VIII w Radomiu
26-600 Radom, ul. Juliusza Słowackiego 7

Informacja w sprawach


tel. 22 553 70 70
e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl