wyszukaj

Komunikaty Rzecznika Prasowego

Uwaga!  W lipcu 2017 roku Sędzia  Joanna Kube  przebywa na urlopie.
               Telefon komórkowy 601 07 88 73 w tym okresie będzie nieczynny.
               Prosimy o kontakt z Sekretariatem WIS.

 

Rzecznik prasowy     -  Joanna Kube
                                 
                                     tel.   (22) 596 44 71, 601 07 88 73
                                     tel.   (22) 596 44 70. (22) 596 44 95 
                                     fax   (22) 596 33 59

                                     e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

 

 • Komunikat w sprawie referendum w Warszawie

       W dniu 25 maja 2017 r. odbyła się rozprawa w sprawie ze skargi miasta stołecznego Warszawy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2017 r. nr LEX-I.4131.45.2017 stwierdzające nieważność uchwały Rady m. st. Warszawy z 6 lutego 2017 r. nr XLII/1056/2017 o przeprowadzeniu referendum gminnego dotyczącego zmiany ustroju m.st. Warszawy w związku z projektem ustawy o ustroju miasta stołecznego przygotowanym przez grupę posłów, który wpłynął do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 30 stycznia 2017 r.

  Data publikacji: 25-05-2017 16:02
 • Komunikat w sprawie dotyczącej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

        Dotyczy połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ( sprawa o sygnaturze akt VII SA/Wa 2411/16 ).

  Data publikacji: 10-05-2017 15:38
 • Komunikat w sprawie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów na Radiowie.

       W dniu 9 maja 2017 r. odbyła się rozprawa w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2971/16 ze skargi Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z 24 października 2016 r. Nr DIiO-420/813/2016 w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów.

  Data publikacji: 09-05-2017 16:20
 • Tytuł „najlepszego sędziego”.

  W dniu 25 kwietnia 2017 r. w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł  o  przyznaniu Złotych Paragrafów Dziennika Gazeta Prawna dla najwybitniejszych przedstawicieli świata prawniczego.

  Data publikacji: 27-04-2017 08:58
 • Komunikat w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1069/16

  Wyrokiem z 13 kwietnia 2017 r. VII SA/Wa 1069/16, w sprawie ze skargi na uchwałę Rady m.st. Warszawy w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania.

  Data publikacji: 13-04-2017 14:36
 • Komunikat w sprawie przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości Plac Defilad w Warszawie (Chmielna 70)

  Do WSA w Warszawie wpłynęły dwie skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów stwierdzającą przejście na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w Warszawie, Plac Defilad (dawna ul. Chmielna 70) i zostały zarejestrowane pod sygn. akt I SA/Wa 341/17 i I SA/Wa 349/17.

  Data publikacji: 16-03-2017 12:53
 • Komunikat w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża.

  Sąd postanowieniem z dnia 14 marca 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 2787/16 odrzucił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na decyzję Ministra Środowiska z dnia 25 marca 2016 r. Nr DLP-I.611.16.2016 w przedmiocie zatwierdzenia aneksu do planu urządzenia lasu sporządzonego na lata 2012-2021 dla Nadleśnictwa Białowieża w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

  Data publikacji: 14-03-2017 15:08
 • Komunikat w sprawie złożonego przez MKiDN zażalenia dotyczącego połączenia muzeów.

  7 lutego 2017 r. zostało złożone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zażalenie na postanowienie tut. Sądu z 30 stycznia 2017 r. wydane w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2411/16.

  Data publikacji: 10-02-2017 12:46
 • Komunikat w sprawie wstrzymania wykonania zarządzenia dotyczącego połączenia muzeów

  Komunikat w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 2411/16 ze skarg na zarządzenie Ministra Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego o połączeniu państwowych instytucji kultury –  Muzeum II Wojny
  Światowej w Gdańsku i  Muzeum Westerplatte i  Wojny 1939  oraz  utworzenia państwowej
  instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

  Data publikacji: 30-01-2017 16:12
 • Komunikat w sprawie dotyczącej postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o odmowie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

  W sprawie ze skarg na postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w przedmiocie odmowy powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (sygn. akt II SA/Wa 1652/16), Sąd postanowieniem z 29 grudnia 2016 r. odrzucił skargę.

  Data publikacji: 30-12-2016 16:14