wyszukaj

Komunikaty Rzecznika Prasowego

Rzecznik prasowy     -  Joanna Kube
                                 
                                     tel.   (22) 596 44 71, 601 07 88 73
                                     tel.   (22) 596 44 70. (22) 596 44 95 
                                     fax   (22) 596 33 59

                                     e-mail: informacja@warszawa.wsa.gov.pl

 

 • Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną

  W dniu 11 i 12 września 2017 r. wpłynęły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na postanowienia Komisji do Spraw Usuwania Skutków Prawnych Decyzji Reprywatyzacyjnych Dotyczących Nieruchomości Warszawskich, Wydanych z Naruszeniem Prawa (Komisja Weryfikacyjna).

  Data publikacji: 19-09-2017 10:46
 • Komunikat w sprawie skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej

  W dniu 8 września 2017 r. wpłynęły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzje Komisji do Spraw Usuwania Skutków Prawnych Decyzji Reprywatyzacyjnych Dotyczących Nieruchomości Warszawskich, Wydanych z Naruszeniem Prawa (Komisja Weryfikacyjna).

  Data publikacji: 15-09-2017 08:24
 • Komunikat w sprawie realizacji inwestycji drogowej w Bydgoszczy

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 13 września 2017 r. w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 983/17, oddalił skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie II etapu ul. Ogińskiego .

  Data publikacji: 13-09-2017 14:26
 • Komunikat w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia

  W dniu 5 września 2017 r. wpłynęła do tutejszego Sądu skarga Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2017 r.
  ( sygn. akt VIII SA/Wa 658/17 ).

  Data publikacji: 11-09-2017 15:28
 • Komunikat w sprawie referendum w Warszawie

       W dniu 25 maja 2017 r. odbyła się rozprawa w sprawie ze skargi miasta stołecznego Warszawy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2017 r. nr LEX-I.4131.45.2017 stwierdzające nieważność uchwały Rady m. st. Warszawy z 6 lutego 2017 r. nr XLII/1056/2017 o przeprowadzeniu referendum gminnego dotyczącego zmiany ustroju m.st. Warszawy w związku z projektem ustawy o ustroju miasta stołecznego przygotowanym przez grupę posłów, który wpłynął do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 30 stycznia 2017 r.

  Data publikacji: 25-05-2017 16:02
 • Komunikat w sprawie dotyczącej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

        Dotyczy połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ( sprawa o sygnaturze akt VII SA/Wa 2411/16 ).

  Data publikacji: 10-05-2017 15:38
 • Komunikat w sprawie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów na Radiowie.

       W dniu 9 maja 2017 r. odbyła się rozprawa w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2971/16 ze skargi Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z 24 października 2016 r. Nr DIiO-420/813/2016 w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów.

  Data publikacji: 09-05-2017 16:20
 • Tytuł „najlepszego sędziego”.

  W dniu 25 kwietnia 2017 r. w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł  o  przyznaniu Złotych Paragrafów Dziennika Gazeta Prawna dla najwybitniejszych przedstawicieli świata prawniczego.

  Data publikacji: 27-04-2017 08:58
 • Komunikat w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1069/16

  Wyrokiem z 13 kwietnia 2017 r. VII SA/Wa 1069/16, w sprawie ze skargi na uchwałę Rady m.st. Warszawy w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania.

  Data publikacji: 13-04-2017 14:36
 • Komunikat w sprawie przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości Plac Defilad w Warszawie (Chmielna 70)

  Do WSA w Warszawie wpłynęły dwie skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów stwierdzającą przejście na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w Warszawie, Plac Defilad (dawna ul. Chmielna 70) i zostały zarejestrowane pod sygn. akt I SA/Wa 341/17 i I SA/Wa 349/17.

  Data publikacji: 16-03-2017 12:53