wyszukaj
Przyjmowanie skarg i wniosków
 
 Tryb rozpatrywania skarg i wniosków związanych z działalnością sądów administracyjnych został uregulowany w przepisach Działu I Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości  z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 524), do których to odsyła art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1066. ze zm.).
 
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jako organ sprawujący nad nim bezpośredni nadzór.
 
Zgodnie z § 5 ust 1 pkt. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177) sprawy skarg i wniosków prowadzi Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którego pracami kieruje Sędzia WSA - Przewodniczący Wydziału.
 
Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
na piśmie:
- w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
- za pośrednictwem poczty na adres: ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa
- pocztą elektroniczną na adres: informacja@warszawa.wsa.gov.pl 
- za pośrednictwem platformy ePUAP (dostęp przez: dane adresowe, kontakt)
- w formie ustnej do protokołu - w Wydziale Informacji Sądowej WSA w Warszawie 
  ul. Jasna 2/4, parter  - Punkt Informacji o sprawach lub pokój 8.
 
Elementy skargi/wniosku:
- data
- imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego lub wnioskodawcy
- zwięzła treść skargi lub wniosku
- w razie potrzeby sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.
 
Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
 
 
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków
Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.
 
Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągniecie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego.

O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.